HomeHet wetsontwerp BahlmannPagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 9.98 MB

i 7 .
, niet de eenige, maar toch verreweg de grootste afnemer is van i ‘
een ander land, (Rusland) en op die graansoort een zwaar in-
komend recht legt, wanneer dan het land van productie toevallig
in dien tijd grooten overvloed heeft en eenen armen boerenstand,
j zoodat het tot allen prijs moet verkoopen, dan zal waarschijnlijk
if ·> eene evenredige daling van den prijs in het land van herkomst
i tegen de rechten in het land van bestemming opwegen. Maar hoe
) I zal het zijn als het land van herkomst eenen schralen oogst, het
` land van bestemming groote behoefte heeft? De naaste toekomst
zal daarover waarschijnlijk ervaring verschaffen. Maar wien zal ’t in
’t hoofd komen te denken, dat New-York en Chicago, Odessa en
Bombay hunne graanprijzen ook maar iets zullen verlagen, indien
i i en omdat van de betrekkelijk geringe hoeveelheid, die Nederland
noodig heeft, een inkomend recht, hoe groot ook, wordt geheven? i
Integendeel, ’t is aan geen redelijken twijfel onderhevig, dat, naar
de mate van het invoerrecht, dat Nederland mocht willen heffen,
l het bwitenlandsche graan in Nederland evenveel duurder zou moeten
A ·_ worden betaald. " _
4 Maar, alis het als stellig zeker aan te nemen, dat de bwltenlandsche _ ‘
r j granen evenveel duurder zullen worden als het bedrag der rechten,
waarmede men ze belast, daarmede is nog volstrekt niet gezegd,
» dat alle inlandsche graansoorten in eenigszins afdoende mate in die
verhooging zullen deelen. ‘
I Waarschijnlijk zal dit wel ’t geval zijn met de rogge, waarmede
in ons land ca. 200 000 hectaren worden bebouwd.
Inlandsche rogge wordt niet of bijna niet uitgevoerd. De belang-
rijke uitvoer van rogge, die de statistiek aanwijst, bestaat uitsluitend
` uit buitenlandsche, die over onze markten gaat naar Duitschland en
j is dus eerder doorvoer te noemen. Er wordt voor binnenlandsch ge-
bruik zelfs te weinig verbouwd. Het te kortmoet door invoer worden