HomeHet wetsontwerp BahlmannPagina 6

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 9.98 MB

i ’t oog op den bijzonderen toestand waarin ons land ten opzichte _
van in- en uitvoer en gebruik van graan verkeert, wel veel invloed
‘ op de prijzen van het inlamdsch graan zullen hebben. En ’t kan
verder zijn nut hebben, vooral in ’t belang van den landbouw, `
die door ’t wetsontwerp heet te zullen worden gebaat, na te gaan
welke gevolgen voor hem waarschijnlijk uit de invoering van { F
graanreehten zullen voortvloeien. j
De Rijkskanselier heeft gezegd (Memorie van Toelichting pag. 4) ) '
dat het buitenland erkent den last der Duitsehe invoerrechten te ·
‘ moeten dragen. Het is dan ook in de eerste plaats het doel van den
voorsteller, om gebruik makend van die waarheid (?) eene belasting
te heffen, die door den buitenlandschen landbouwer (die vrij is 1
van de Nederlandsche lasten) gedragen wordt, en die aan de A
ingezetenen geen cent kost.
Indien deze waarheid (?) als een paal boven water stond, dan zou
daarmede in de eerste plaats ’t bewijs geleverd zijn voor ’s voorstellers
stelling, dat de wet onmogelijk beschermend kan werken. Dan zou
de buitenlander eenvoudig zijn graan zooveel goedkooper aanbieden, l E
dat het met inbegrip van het reehtniet hooger kwam dan vroeger. à
Dan zou dus de wet niet bewerken verhooging van den prijs van r p
q ’t buitenlandsche en nog minder van ’t binnenlandsche graan. Men E
zou kunnen vragen, waarom de voorstanders van bescherming er
dan vóór moeten stemmen, maar aan den anderen kant zou men
moeten zeggen dat de voorsteller een belastingmiddel had gevonden, I
_ dat als te eeniger tijd versterking van middelen mocht noodig zijn,
overweging verdiende. » ’
Dat die waarheid (?) echter eene groote dwaling is, is gemakkelijk
te begrijpen. i
Vorst BISMARCK had in zekeren zin waarschijnlijk wel gelijk. Als
een groot land (als Duitsehland) van eene graansoort (rogge) wel