HomeHet wetsontwerp BahlmannPagina 4

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 9.98 MB

4
prijs van ’t inlandschc graan ten gevolge hebben. In dat opzicht -
dus zal de binnenlandsche graanbouw naar ’s voorstellers meening i
er geen baat bij vinden.
De voorsteller wil dan ook de bate voor den graanbouw op _
andere wijze vinden en wel door de opbrengst der rechten te doen · ·
strekken tot vermindering van den accijns op het zout en zoo l`
mogelijk tot geheele afschaffing van den accijns op de zeep·(zeker
een lofwaardig doel, maar toch geen speciaal landbouw-belang) ;
en verder in de tweede plaats eerst tot het bekostigen van allerlei ‘
maatregelen in het belang van den landbouw (oprichten van proef-
stations, uitloven van premiën voor fokvee en paarden, enz.). .
Wij hebben dus hier voor ons het ontwerp eener belastingwet,
j waarvan de opbrengst eene bepaalde bestemming zal hebbenf
Maar dan wekt het toch eenige bevreemding, dat die bestemming
niet in ’t ontwerp is opgenomen, maar enkel als wensch van den
voorsteller in de Memorie van ‘ Toelichting genoemd. De bestem-
ming (want daardoor alleen zal voorzien worden in den kwijnenden
toestand, etc.) is hoofdzaak, de belasting het middel. Met die be-
stemming staat of valt de geheele raison d’être van het ontwerp. p
In den kwijnenden toestand, etc. wordt niet voorzien, volgens den
voorsteller zelven, wanneer de opbrengst der rechten met wordt
aangewend, zooals de voorsteller ,,vertrouwt" (Memorie van Toe-
lichting, pag. 4) dat zij aangewend zal worden.
Maar bevreemdend en afwijkend van alle staatsbeleid is het,
dat aan de wetgevende macht wordt voorgesteld een middel te .
voteeren voor uitgaven, die nog niet zijn vastgesteld en ter ver- j
vanging van lasten, die nog niet zijn afgeschaft. Waarom niet
eerst de uitgaven voorgesteld, omtrent de afschaffing der lasten
beslist, om daarna om te zien naar de geschiktste middelen ter l
voorziening? Is er behoefte aan afschaffing der schadelijke accijnsen