HomeHet wetsontwerp BahlmannPagina 3

JPEG (Deze pagina), 798.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 9.98 MB

" L ï”7
r ëäze
, r.;.m .,uawtr·~¤·?»,· j ~
u j HE T
ä
WETSONTWERP BAHLMANN
_ i
T DOOR
. A G. MESDAG JACZ.
E De Heer BAHLMANN beoogt volgens den titel van zijn wetsontwerp
,,te voorzien in den kwijnenden toestand van sommige takken van
landbouw."
1 Uit de` Memorie van Toelichting blijkt, dat met die ,,sommige
j _takken" bedoeld is de graanbouw.
§ ‘ Op welke wijze zal in den gedachtengang van den voorsteller
Q door middel van de voorgestelde wet dat doel worden bereikt?
Bedoelt de voorsteller door het voorgestelde recht den prijs van
het hier te lande verbouwde graan te doen stijgen? Bedoelt hij
bescherming in dien zin? Neen, volgens de Memorie van Toelich-
ting. Immers op pag. 4 staat te lezen, dat van eene invoering van
l eigenlijk gezegd beschermende rechten geen sprake is. ,,Ware er '
afdoende bescherming bedoeld, dan had het bedrag der rechten
veel hooger moeten zijn."·
' Volgens den voorsteller zullen de voorgestelde rechten niet be-
_ schermend werken, m. a. w. zullen ze geene verhooging van den ’