HomeHet wetsontwerp BahlmannPagina 12

JPEG (Deze pagina), 975.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 9.98 MB

. stof voor eene belangrijke nijverheid: veefokkerij en zuivelbereiding,
wier belangen dus door rechten op die grondstoffen ernstig ge-
1 schaad zouden worden, zoodat haar de reeds imoeielijke concur-
rentie met andere landen nog moeielijker zou worden gemaakt. i
‘ Niet 860.000 hectare of */4 van Nederlands oppervlakte, zooals de L
heer BAHLMANN ten onrechte uit het verslag van den Landbouw put,
maar slechts ca 500.000 of */6 à */, van Nederlands bodem is voor
den graanbouw bestemd, tegen ongeveer 1.150.000 voor grasland.
De heer BAHLMANN heeft niet opgemerkt dat onder die 860.000 4
hectaren ook de voor aardappelen, suikerbieten, tuinbouw enz.
bestemde landerijen begrepen zijn. Zal men nu de belangen van
de gebruikers dier 1.150.000 en bovendien van een goed deel van de 5
gebruikers der 500.000 hectaren ter zijde stellen , door eenen maatregel, ·
die den laatsten geen noemenswaardig voordeel kan verschaffen,
i eenen maatregel, die buitendien aan velerlei andere gewichtige be- E
zwaren onderhevig is, velerlei andere groote volksbelangen bedreigt?
Dat het brood slechter zal worden, is boven reeds aangetoond. .
Dat het niet duurder zal worden, beweert de voorsteller zoo ’t heet 4
j op grond van ervaring. Ware ’t zoo, dan moest dit zijn ten koste
A van de winsten van bakkers en meelfabriekanten, en zou de voor-
_ gestelde wet eene eenzijdige ongerechtvaardigde benadeeling van
die beroepen zijn. Maar als ’t den voorsteller ernst was met die- _
bewering, waarom dan alweder zijn straks aangehaald betoog over ..
het duurder worden van het wittebrood? Natuurlijk moet elke -
last, dien men legt op de grondstof, door het fabrikaat worden
gedragen en maakt men, door rechten te heiïen van graan en
meel, het brood duurder. E
Dit is eene belangrijke schaduwzijde van ’t ontwerp.
Eene tweede is, dat ’t zeer belemmerend zal werken voor onzen . -
bloeienden graanhandel. l