HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

. 8 .
. 4
‘l als een onderhoud ons niet nader tot elkander brengt, d. w. z. tot
overeenstemmingdoet komen, de geheele zaak in ’t riet terecht komt. · »
A Dat nu wenschen wg geen van beiden. Gg en ik nemen nog een {
‘ verschillend standpunt in. Vergeet_ niet, dat ik oorspronkelgk geen . x,
beschuldiger ben, doch, indien gg wilt, verontwaardigd tolk van eene
beschuldiging. Wg hebben nu ook met eene publieke zaak te doen, ‘
waarbg gg en ik even groot belang hebben. En, moet zg ten ongunste l, ­
j van de beschuldigers uitvallen, dan loopt zg uit op hunne geheele Q;
j zedelgke vernietiging in de oogen van onze medeburgers. Ook tegenover J
= hen moet de rechtvaardigheid worden betracht. Het gaat niet aan I J V
over hen en hunne zaak te handelen buiten hen om. Wg moeten dus ·
het middel trachten te vinden om het publiek te laten oordeelen. En
daartoe is eene eenvoudige verklaring, noch van U, noch van mg,
voldoende. Laat mg u daarom een voorstel doen. ’k Heb er al gedurig
over nagedacht of het niet goed zou zgn er samen heen te gaan, nadat
wg beiden over den gang van het onderhoud zgn overeengekomen `
(of ook zonder dat). Wat dunkt u? ’t Is naar mgn inzien de eenige
I weg, die tot een resultaat voeren kan. Is zulk een onderhoud mogelgk, U
dan kunnen wg daarna nog altgd naar bevind van zaken handelen,
hetzg door ieder voor zich of, nog beter, te zamen daarvan in ’t openbaar
_ verslag te doen. ‘ V .
V, _ ‘ Hierbg zend ik U ’t mg toegezonden epistel terug 1). ’k Zou U op gelgke à i
E wgze hebben kunnen vergasten (?), ware ’t niet, dat ik een schrgven -·F­
, aan mgn adres_en van de hand van een uwer vrienden onmiddellgk il h
E in handen gesteld had van den Oflicier van Justitie.
‘ En nu, wg zgn het in bepaalde opzichten eens. Waarom zouden wg ` .
2 ’t niet eens worden ten aanzien van het ten einde brengen dezer zaak? is
4. . Geloof mg, ·
f · Met verschuldigde gevoelens, ‘ `
L Uw dienaar, ‘
(get) J. QUAST Hz. .
In antwoord daarop schreef de Heer V.:
Den Weleerw. Heer J Quest Hz.
` . Utrecht.
· Reverende Domine! `_ .
`_ , Eerst nu vind ik de gelegenheid op uw laatste schrgven te ant-
· woorden. ’k Zie nog wel niet in waarom we niet gemakkelgker
mondeling dan schriftelgk van gedachten kunnen wisselen, maar ’k ben
nu wel genoodzaakt mgn gedachten neer te schrgven. Wat uw
voorstel betreft om samen naar de menschen in kwestie te gaan, het
V spgt me, dat ik daarop niet kan ingaan. Ik zie daarin zelfs weinig
Q heil. Zg zullen tegenover U of zichzelf of mz] moeten tegenspreken
1) Bedoeld is een naamloos briefje aanhet adres van den Heer V. bezorgd. Q. `
er . ~ e e··e·e ~ G G t t