HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

l 7
al geef ik nu gaarne toe, dat èn door uw ambt èn door hetgeen mij
· aangaande uw persoon werd medegedeeld bij rmj de schaal te uwen
, gunste overhelt, gij zult zelf n1oeten toegeven, dat dit niet genoeg is.
j Het komt mü voor, dat een onderhoud tusschen U en mij op dit
oogenblik nog tot niets leiden kan. Gzj zult slechts bij uwe verklaring
‘ kunnen blüven, en ik zie geen kans verder te komen dan hetgeen ik
jl, u met dezen heb medegedeeld. Zie ik wèl, dan is de te volgen weg
J deze: gij en ik trachten tot overeenstemming te komen omtrent den
. _ weg, die gevolgd moet worden ten einde in het openbaar licht te ont- ,
l . steken. Berust het bericht van 23 J an. j.l. werkelijk op grove mislei-
ding, dan moet deze niet alleen in het openbaar worden tentoongesteld,
g maar dan hebben gü en ik er belang bij te weten waar de aanleiding
U is tot zulk eene brutale inventie. Tot dat doel bied ik u rond en
eerlijk de hand, in de hoop, dat gü haar zult willen aannemen. Tot
het doen van eene verklaring echter, die niet op 0le·agcZeZ·zjke gronden
‘ steunt ben ik onder geene voorwaarde bereid.
Geloof mij .
Uw dienaar,
_ Van huis 18 Febr. 1897. (get.) Ds. QUAST.
· De Heer V. schreef mü daarop het volgende:
_ , Den 1Veleerw. Heer J Qaast Hz.
Utrecht
` Revererecle Domme! .
Het spüt me dat U in de gegeven omstandigheden nog geen heil
ziet in een persoonlijke ontmoeting tusschen U en mg. Ik had gehoopt
door een kort mondeling onderhoud U voldoende te kunnen overtuigen
van de _onbetrouwbaarheid uwer zegslieden. Het volle daglicht diene
i eens te schijnen over ·deze aangelegenheid; dat iedereen gerust wete
‘ ‘ wat ik heb gedaan, gezegd en geschreven ook. Maar U zal mij
< toestemmen dat een beschuldiging, die beslist wordt tegengesproken,
behoorlijk dient bewezen _te worden.
Mag ik U alsnog ten münentverwachten?
Met verschuldigde gevoelens
‘ Uw dienaar, .
V. h. 19 Februari. (get.) J. H. VAAS, Kap.
Op dit schrijven werd weer onderstaand antwoord gezonden:
Den Eerze. Heere I H. Vaas, Kap.
Eerw. Heer,
Heusch, eene ontmoeting kan nog tot niets leiden. En onze tijd is
te kostbaar om dien nutteloos te besteden. De kans bestaat zelfs, dat