HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

zün U te ontvangen aan de pastorie, Minrebroederstraat 15, liefst
j voormiddags tusschen ll en 12 uur. . ‘
Met verschuldigde gevoelens _ ·
l Uw Diemaar,
V. h. 17 Februari. (get.) J. H. VAAS, Kap.
i s
Een dag later werd de Heer V. door mij met dezen brief beant­ il
i woord:
l
V _ Den Ecrw. Hècrc J H. Vaas,
Utrecht.
j Eerw. Haar! I
i Uit uw schrijven blijkt mü, dat het oogenblik voor eene ontmoeting
i tusschen U en mij nog niet is gekomen. Wat zullen wij bespreken
, en hoe ? De zaak staat nu zoo: de mededeeling in het P¢·edi/rbeartenblad ` i
l bestaat. Gij spreekt in uw schrüven aan mij dat bericht pertinent
tegen. Maar daartegenover staat de even pertinente verklaring van
de menschen in kwestie, dat er eer te weinig dan te veel_is gezegd ­
j en een relaas van omstandigheden, waarbij ieder zal moeten zeggen: .
V · . ,,ce n’est pas ainsi qu’on invente". Uw eerste schrüven is daaren­ ’
l boven gesteld in een toon, die den man van karakter dwingt het
j eenvoudig ter zijde te leggen. Soit! Intusschen is bij mij bezorgd een _
_ brief van een’ der leden uwer kerk, kennelijk van een eenvoudig man.
j ­ Zün brief is gesteld op kalmen en waardigen toon. Hij vraagt: ,,zijt
2 gü wel goed ingelicht" en deelt het een en ander mee, dat op uw
i persoon een gunstig, op de menschen in kwestie een minder gunstig
licht doet vallen. ’k Acht een nader onderzoek noodig, ga naar dat
gezin, laat mij alles verhalen, maar met de bepaalde bedoeling om te
trachten leugen te ontdekken en door vragen tegenspraak in de ge- .
ä tuigenissen aan het licht te brengen. ’t Resultaat verandert niet. A _
Intusschen komt mü uw schrüven aan ’tP1·ecZilcbem"tea?2Za0Z in handen. )
j Het antwoord wordt geschreven en aan de redactie toegezonden. Met 1
` . dat antwoord en uw schrijven ga ik weer naar de bekende menschen. V
Maar, daarmede niet tevreden, schrijf ik münen vriendelijken corres-
. respondent zoo mogelijk eens bü mij te komen, daar hg mij verzocht
heeft zijn naam niet te noemen en ik meende niet aan züne uitnoodiging
te moeten voldoen om mondelinge inlichtingen hem te komen ont-
vangen ten einde bij de beschuldigers geen argwaan te wekken tegen
hem. Züne vrouw voldoet aan de uitnoodiging, omdat haar man ver-
hinderd is. Daarna is zij den volgenden morgen bij u geweest zonder
mijne voorkennis. ZQ komt mg daarna haar bezoek ten uwent en den
algemeenen loop van het gesprek meedeelen. Vandaar nu mijn schrijven
aan U. ’k Geloof te hebben bewezen, dat het mij om waarheid en
recht te doen is. Maar hoe nu verder? Tegenover hmmc pertinent
volgehouden beschuldiging staat uwe even pertinente verklaring. En