HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

, E _ ` 5 A
3 daarop terstond te antwoorden. Uw brief, hierboven (niet geheel juist)
afgeschreven, kwam in mgn bezit. Ik heb daarop niet geantwoord, _
X omdat hg niets bevat, waardoor het bericht in het Predi/cbeurtenblad J
van 23 Jan. j.l. wordt ontzenuwd. Een door mg ingesteld onderzoek
tf _ bevestigde daarentegen de gedane mededeelingen. En een hernieuwd . t
" ( onderzoek, ingesteld na de inzage van bovenstctcmd schrgven, voerde l
( tot geen ander resultaat dan dat in het bewuste artikeltje eer te
‘ weinig dan te veel is gezegd. Ieder, die inzage neemt van de stukken, A ? I
_ zal moeten toestemmen, dat men cen anderen weg moet inslaan om
de juistheid aan te toonen van hetgeen door U wordt beweerd in uw ( j
schrijven aan mgn adres. ­ 4
" Kan ik U daartoe de behulpzame hand bieden, dan verklaar ik er V
mg gaarne toe bereid. f
Uw cZ·iemtm·,
(get.) J. QUAST Hz.
` Toen het vorenstaande ter perse was, vond ik in omstandigheden,
die uit de volgende correspondentie duidelijk worden, aanleiding aan L
den Heer V.. het volgende te schrijven: . t
' _ Eerwctctrde Heer! I · ;
Voor gg mgn antwoord op uw schrijven in het PT€dt]£b67,t7^i67’ZbZü6Z‘ j
in handen krggt, wil ik u even zeggen, dat de laatste zinsnede daarvan
‘ hartelijk gemeend is. Na een bezoek, dat gg heden hebt gehad begrijpt (
gg waarom ik u dit schrgf. Kunnen wg niet eens kalm correspondee-
ren en zoodoende eene ontmoeting voorbereiden, waardoor de zaak in
kwestie kan worden uit den weg geruimd? Ik schrgf dit reeds nu,
A omdat ik gereed sta op reis te gaan en over de eerste drie dagen
niet beschikken kan. `
- ` Geloof mg _
. Uw Dzemmr,
3 . (get.) Ds. QUAST.
` Hierop werd door mg het volgende antwoord ontvangen: V _
'Den Weleerzv. Heer Ds. J Quest Hz.
" ' Utrecht.
Reveremle Domme f
In plaats van na mgn pertinente tegenspraak uw aantgging te
herroepen of, zoo mogelijk, met deugdelijke bewgzen te staven, herhaalt
U als antwoord op mgn schrgven, eenvoudig op wat krasser wgze uw I
beschuldiging. De zaak is daardoor eer erger dan beter geworden.
Toch wil ik van mgn kant geenszins een persoonlijke ontmoeting
afwijzen. Morgen (Donderdag) en Zondag uitgenomen, zal ik bereid