HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 3

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

_ r zi ,
·~..·.. ` l
.» In het P¢·ccZi7cbeartmbZacZ van 23 Januari j.l. kwam het volgend l
· ingezonden stuk voor:
’ Verstoring van huisvrede.
· 'J Dezer dagen werd ik geroepen bg een zieke, dien ik, kort nadat _
l de uitnoodiging tot mg gekomen was, vond, ernstig krank, en in . ‘
ä hoogst zenuwachtigen toestand, Eens was hg R. K., maar las de
j Heilige Schrift,·leerde Jezus Christus als zgnen Heiland kennen en-
werd nu bgna vgf jaar geleden als leerling van een onzer Godsdienst-
onderwijzers door mg op belgdenis des geloofs aangenomen. De oor- '
zaak van zgnen zenuwachtigen toestand lag, naar hg mg mededeelde, J
in een herhaald 1) bezoek van pater (?) Vaas. Deze was, volgens zgn I
eigen zeggen, tot hem gekomen ,,als vriend." De zieke verzekerde j
hem Protestant te zgn en alles behalve ingenomen met zgn bezoek. ,
Toch drong de pater(?) er met klem van woorden op aan, dat hg
drie ,,wees gegroets" bidden zou. Aan het dringend verzoek om heen
. te gaan, zoowel van den kranke als diens vrouw voldeed hg niet.
Hg rukte integendeel de deuren der bedstede, waarin de zieke lag,
weder open, nadat zg door de vrouw gesloten waren. Den volgenden ,
,,_ dag kwam hg terug. Maar ofschoon de kamerdeur gesloten was en ‘ 4
hem van binnen werd medegedeeld, dat zg voor hem nietzou worden
geopend, deed hg toch pogingen om zich met kracht toegang te ver- .
schaffen, zelfs toen de zuster van den zieke hem in weinig malsche
bewoordingen te verstaan gaf, dat men zgn bezoek niet begeerde.
Eindelgk ging hg heen, maar zond daarna nog iemand met de bood-
schap, dat als men soms iets voor den zieke begeerde, men maar naar ‘
_ ‘ de kerk moest zenden. A ,
lg Ik deel deze feiten hier zeer in ’t kort mee. En ik vraag, moet, Ji
` mag zoo iets geduld worden? Ik voeg er de andere bg: Wanneer
`· zullen onze Protestanten zich eens den slaap uit de oogen wrijven `j
en zien met welk een tegenstander zg te doen hebben? I
(get.) J. Q. Hz. 1
In het nummer van den ‘13 Febr. van het P1·ecZi7cbcm·tmzbZa0Z las
men daarna het volgende:
Naar aanleiding van het artikel in het Prccliïcbcurtcnblctcl van Q
23 Januari l.l. met het opschrift: ,,Verstoring van huisvrede" en
1) Dit ,,herhaaZd" behoort weg te vallen. Hoe het er komt weet ik niet.
» De hee1· Vaas heeft daarop terecht aanmerking gemaakt.