HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

ïl ‘ ` 4 » z . H il U T N°~`· J 'Q Q liïïï
er I · _ J ° Q F ‘" ï ·`v ‘ ‘‘_q ‘··' ‘
, ` ‘ lb · ` ` ~_ . " ` j * Y’;· fi ’,-` i"iïï¥f
l ‘ = ' F 2 · `­> Y
" brieven met dag en uur, voor zoover leesbaar. Maar. d·an‘·rnoeten we Q ‘ Y
ë ` liever de namen onkenbaar maken, dat is voor de eer en de rust der .
j V betrokken personen verkieselijk, vindt Uook niet. Behalve van het eerste .
j brieïje, wat ik in mijn goede trouw eco verzond, en waarin als ik me
j goed herinner een kleine stijlfout was geslopen, en waarvan de inhoud ,
· diep genoeg in het geheugen was geprent om het desnoods·nog een . , Q
jaar later naar den in/wad juist te kunnen weergeven, zijn van mijn l
‘ brieven copieën in mijn bezit. Ik vertrouw dat U in hetzelfde geval . I
r verkeert; Wil' U de moeite doen alles te rangschikken en dan een .
_ drukkerij te zoeken waar men het of wel als bijlage van een courant
· of afzonderlijk wil multipliceeren dan hebt U mijn volkomen toestem- e
ming en wil ik het ook wel teekenen met de door U bedoelde bijvoeging.
è Onder aanbieding van den eerlijken groet, ‘
`fi Uw dienaar,
`V V. l1. Donderdagavond 11 Maart. (gel.) J. H. VAAS, ·
‘ Kapelaan.
_ In het stukje geplaatst in ’t Ulrechlseh Dagblad staan, door de
V schuld van mij of van den zetter een paar kleine fouten. 34 moet
l natuurlijk 39 zijn, en 7 Maart, moet zijn 9 Maart, ik had hier liever _
pg . niet op gewezen maar geloof toch dat het goed is. ` "`
, ­ Als boven, 7
T, ` (gel.) V. · .
. Terstond na het ontvangen van dezen brief ben ik naar den Heer .
‘ .Vaas gegaan teneinde hem opheldering te vragen zoowel over het ' V
2 stuk in ’t Utrechtseh Dagblad als over verschillende punten in den [X
I €+ brief zelven. Het resultaat van dat onderhoud was ’t besluit tot open-
· baarmaking van de boven medegedeelde correspondentie. Men begrijpt nu ’
waarom ik na dat besluit mijn schrijven aan het Ulrechtsch Dagblad
l terugnam. De medegedeelde correspondentie werd door mg ter plaatsing ,
`T aangeboden aan de uitgevers van het Predrlkbearlenblad. Toen dezen `
I echter daartegen bezwaar maakten en ik den Heer V. voorstelde den
l r brochurevorm te kiezen, ontving ik van hem bericht, dat hij niet
bereid was voor deze zaak eenige finantieele risico op zich te nemen.
Ik besloot toen de uitgave alleen te doen en ontving daartoe van den
j Heer V. toestemming. Hiermede zün naar mijne meening titel en
j t inhoud van de brochure voor den lezer voldoende verklaard. De cor-
L ` respondentie is getrouw weergegeven tot op den morgen van den 12n
E E Maart, toen de bovenbedoelde ontmoeting tusschen den Heer V. en
mij plaats had. Alleen de namen der daarin genoemde personen zijn
` _ om gemakkelijk te bevroeden redenen onkenbaar gemaakt.
Ten slotte zij bericht, dat de uitgave tegen mün wil vertraagd is door
ä ï ‘ overstelpend drukke bezigheden in de week tusschen 21 en 28 Maart.
Q g UTRECHT, Maart 1897. · J. QUAST Hz. '
.jj
· rn