HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

,Ae ‘ i
F
juist. Vervolgens is het meer dan waarschünlijk, dat gij niet zoo
_ geheel onkundig züt geweest van M’s overgang tot de Ned. Herv. gj
. · Kerk als gü voorgeeft. En... tenzij ik tot andere inzichten worde j-
_ gebracht, kan ik uwen brief, voor het eerstvolgend Precti/cbeurtenblacl J?
bestemd, kwalijk rümen met müne begrippen van goede trouw. ’t Spijt j `
mg, dat ik nu eindelük, gedrongen door dat schrijven, deze dingen
zeggen moet. Ik heb kunnen hopen, dat wü de zaak in kwestie tot rï»
een bevredigend einde zouden kunnen brengen. Zal dat werkelijk onmo­ ,
s gelük zijn? Of wilt gü U bedenken en toch samen naar M. gaan om ?
ï daar met elkander het noodige licht te ontsteken? Blüft gij bü uw ä
V weigering, dan stel iku voor: laat ons eenvoudig onze correspondentie
openbaar maken en haar samen teekenen voor copie met de mede- l_
V deeling, dat wg niet konden komen tot een resultaat, voor ons beiden
bevredigend. In een van deze beide gevallen houd ik (met uw goed- ` . : A
vinden) uwen brief, voor het P2·ectikbe·urtenbZacZ bestemd, terug. ’k Wacht i
op de mededeeling van uw gevoelen. Wenscht gij daarentegen plaatsing A ,
van uw schrüven, dan zal ik daarvoor zorg dragen en er tegelijk bij- ï
voegen wat ik meen in antwoord daarop te moeten zeggen. F
’k Geloof, dat het tijd wordt tot een einde te komen, want er beginnen Y
T zich legenden te vormen aangaande onze wederzüdsche verhouding, _ è
_ die het wel eens noodig konden maken, dat wü er gemeenschappelijk «
§_­ tegen opkwamen. Misschien zou dat voor U nog minder dan voor mü ‘
’ s gewensoht zgn. .Daarenboven, onze correspondentie, die eerst tot mijn .
_ genoegen zoo kalm en bezadigd verliep, dreigt door allerlei incidenten ” ‘
_ een ander karakter te zullen aannemen. Ook dat is geenszins gewenscht.
` Daarom zie ik met belangstelling uw antwoord tegemoet en noem L
I mij intussohen ‘
Y Met verschuldigde gevoelens A
A . Uw dienaar,
(get.) J. QUAST Hz.
Later vernam ik, dat de Heer Vaas in ,,H<at Centrum", een dagblad
hier ter stede versohijnende, een relaas had doen opnemenover de
U kwestie en de correspondentie tusschen hem en mg. Het nummer
. van het Centrum, waarin dat stuk voorkwam, werd mg niet toege-
f zonden. ’k Heb daarover na eenige dagen de redactie geïnterpelleerd,
i . maar ten antwoord ontvangen, dat het bedoelde nummer mij wèl was
toegezonden. Een ingezonden stuk, naar ik onderstel van denzelfden inhoud,
. _ las ik twee dagen na het verzenden van münen brief (des Donderdags­
, ‘ avonds) in het Utrechtsch Dagblad. Heeft eene rotterclamsche Courant
Het Centrum juist geciteerd, dan bevatte het genoemde stuk, na een’
. afdruk van hetgeen het Utr. Preclilcbeurtenblact den 23 Jan. en 13
Febr. te lezen gaf, het volgende: `
_; - Thans wordt ons door den Eerw. heer Vaas het volgende ter op-
I name verzocht: .
ii: .