HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

é 11
I
I te gaan, zelfs na afspraak tusschen U en mg over de te volgen me- _
je thode. Is niet het hooren van wie u beschuldigden in onzer beider
,2, tegenwoordigheid, desgevorderd in het bgzgn van getuigen, het eenige
dat hier beslissen kan? Gg zult toch niet van mg verlangen, dat ik
l alleen op uwe autoriteit zal aannemen wat door u wordt verzekerd?
Gg wilt getuigenissen bgbrengen van menschen, die zelven niets
hebben gehoord of gezien. Dat zou ik ook kunnen. Maar ik wil er ,
Q zelfs niet aan denken. L.l. Zaterdagavond ben ik voor ’t eerst na het
` ontvangen van uw voorgaand schrgven, nog eens weer bg L. geweest.
j ’k Heb hun medegedeeld wat ik U had voorgesteld.‘En hun antwoord was, 1t
.` dat Zg U en gaarne zouden ontvangen om tebewgzen, dat er van mis- j
l, leiding geen sprake kan zgn. Wat gg meedeeldet aangaande het vertoonen j
‘· _ van dat kruisbeeld en kerkboek heb ik hun voorgehouden. Doch het 1
verschgnt nu in een gansch ander licht. Al werd het gesprek misschien _ _
_ op kalmen toon gevoerd, het was toch niet zoo vriendschappelijk als gg 1
g het tracht te doen voorkomen. De vrouw heeft udat beeld enz. getoond
f om te doen zien, dat het was weggeborgeaz en geen dienst meer deed, ergo,
. dat zg geheel had gebroken met de Kerk, waartoe zg eens met haar W
L man en kind behoorde. In datzelfde verband deelde zg U enkele ,
‘ ervaringen mede, waarvan gg gezegd hebt, dat gg het beter zoudt
vinden als zg die dingen niet vertelde. En wat nu uwe verhouding «
. · tot den man zelven betreft, gg hebt hem gevonden op een stoel, terwgl
juist de barbier eindigde met zgn werk. Niemand had daar naar U _
gevraagd en gg hadt dus het recht niet ongeroepen zonder schellen
' of kloppen binnen te treden. De man zou onder uwe toespraak weer .
in bed gaan, maar gg hebt getracht hem daarvan te weerhouden ;
door hem bg de mouw van zgn boezeroen te nemen. Uit dergelijke _ 1
dingen is een zenuwachtige toestand als die van dien kranke zeer E
goed te verklaren. Ware er absoluut niets voorgevallen, dat den ,
man tegen een volgend bezoek deed opzien, dan zou hg mg niet I l
_ gevraagd hebben bg den naastbg zgnden politie­wachtpost om hulp 1
, te verzoeken tegen U en uw bezoek. Dat laatste nu heb ik niet =
gewild en ’tU bespaard. Wat nu uw tweede bezoek aangaat, vrouw /*
L. heeft U zelve bg de gesloten deur te verstaan gegeven, dat men uw 1
bezoek niet begeerde, en eerst toen het bleek, dat gg U daaraan niet ·
stoordet, is de uitval geschied, waarover gg u te beklagen hebt.
Eindelgk, waarom wraakt gg hen als getuigen? Omdat er in de _
bgzonderheden van de overlevering aangaande het gebeurde kleine
verschillen zgn. Maar welke verschillen er ook mogen zgn in onder-
deelen, de hoofdzaak blgft onaangetast. Is het U ook niet in de ge-
dachten gekomen, dat gg zelf als getuige gewraakt zoudt kunnen
worden? Gg begint in uw optreden tegen mg met de verzekering, dat
U ,,van protestantsche zijde" het bewuste artikel werd toegezonden. `
De waarheid van die bewering is aan ernstige bedenking onderhevig,
tenzg men te denken hebbe aan eene reservatie mentalis. Verder `
citeert gg in ’t Preclikbezwtenblcecl uw schrgven aan mg niet geheel ~
z