HomeDe veronderstelling der theologiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.49 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

j I X
l 5
elkaar te vereenzelvigen, even onjuist is het te meenen Q
l dat eerstgenoemde object van laatstgenoemde is. Veeleer
loopen beiden een eindweegs parallel, hebben betrekking
l ‘ op hetzelfde object en onderscheiden zich hierdoor, dat lj
, wat in eerstgenoemde stemming, gemoedsaandoening, 1
g levenservaring is, in laatstgenoemde voorwerp is van i
i onderzoek, van verstandelijk nadenken, zooveel immer ,,‘,
T mogelük van wetenschappelijke uiteenzetting. Het is de
` zelfde verhouding zoowel wat verband als wat onderscheid
i aangaat, die er bestaat op het gebied der natuur tusschen jl
de natuurwetenschap aan den eenen, de eenvoudige natuur-
beschouwing, het natuurgenot aan den anderen kant.
l Ik wensch, geroepen op dezen dies notalis onzer Uni- i,
g versiteit eene rectorale oratie te houden, te spreken over
de veronderstelling der theologie.
. In den cyclus der wetenschap zün, al is ook de scheiding H ·
nooit volkomen door te voeren, verschillende kringen.
ln de mathematische vakken wordt gehandeld over de jg
verhouding der lichamen onderling, en wordt deze in {jl
bepaalde formules gebracht.
In de natuurwetenschappen is het te doen om verklaring
van die talloos vele verschijnselen, welke wg met onze t
zintuigen waarnemen, d. w. z. om de wetten volgens
H welke zü plaats vinden.
Er is eene biologische wetenschap die zich bezighoudt
met het leven in zijn verschillende vormen. jj,
Er is eene historische wetenschap met hare verschillende
hulp­wetenschappen, wier taak het is na te vorschen en ‘j
in een geregeld verhaal te brengen wat, in grootere of g
kleinere kringen, in het leven van persoon, volk of
menschheid met al de daartusschen liggende schakeeringen
heeft plaats gehad. Het is haar er om te doen zooveel
vi