HomeDe veronderstelling der theologiePagina 38

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

wingen en dus ook de stuwkracht van haar optreden,
` ligt ten grondslag aan alle openbaringen, aan alle optreden
_ van den menschelgken geest. E
Wg. staan nu eenmaal tusschen twee eeuwigheden, en 1
wat bovendrgft om voor een oogenblik voorwerp van weten- ·
schappelgk détail­onderzoek te zgn, is verschgnsel, niet het
wezen der dingen zelf. Ook bg het meest positieve onder- '
zoek drijven wg dientengevolge op geloof. Niet alleen het
buddhistisch en het christelgk, het roomsch en het protes­ .
tantsch geloof, ook wat zich voordoet als het meest beslist
ongeloof behoort tot de categorie ,,gel0of" - ik zou het
I willen noemen;_ het geloof van den ongeloovige, - en geen
" mensch die bg welk vak van onderzoek ook,_ als dat verder
gaat dan de verschijnselen, _zich daarvan kan losmaken. ,
9 Voor den Christen zgn de eeuwige dingen nabg geko­
5 men in Christus Jezus. De theoloog, medelevende het ‘
` leven van de gemeente van Christus, neemt daarin zgn j
uitgangspunt. De weg dien hg volgen moet, gaat van i
binnen naar buiten, _niet andersom. Eerst godsdienst, Gods-
kennis, geloof, dan theologie. Van uit het levende middel-
punt, Christus, dringt zgn blik door in de eeuwige dingen. ' d
In natuur en geschiedenis, in kunst en wetenschap, in . “
het leven van den individu en in dat van de gemeenschap
leert hg opmerken den eeuwigen achtergrond, God. En W
door al de wanklanken heen, die vooralsnog niet kunnen ` A
gg worden opgelost, hoort hg in al deze dingen het lied der ‘
aanbidding: Sole? Deo Gloria!
In de vertolking van dat lied ligt mede zgn taak. Zwaar `
is zg, maar heerlgk. Als ook in onze dagen en onder onze
Y ' theologen maar meer werd gerekend met wat ten slotte de
T`? veronderstelling is van alle waarachtige theologie; ,,God i
. i geopenbaard in Jezus Ohrislas".
g Ik heb gezegd. _
. ***1
..r.. ,.__._'ï - l` gggg gg ggrg .... _. _. .-_-l--__n_-., ,,-____, .