HomeDe veronderstelling der theologiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

31 ·
, misschien reeds na zeer korten tijd zal doen kennen als de
waan van een dag?
Er is zoo veel strijd. Men spreekt van de wetenschap
en men wraakt bg de theologie dat zij zich in zoovele en s
daaronder zoo verschillende meeningen uit, maar waar is
’ dan toch die eene onfeilbare wetenschap, die een einde
kan maken aan den strüd der meeningen en die er aan-
spraak op heeft onvoorwaardelijk te worden gevolgd?
V Waarlijk, het kan niemand verwonderen dat in theolo-
gische kringen velen, door droeve ervaring geleerd en zelf
het onderscheid niet kunnende aanwijzen tusschen wel I
gevestigde resultaten en geruchtmakende meeningen, wei-
geren, zij het ook dikwijls te onrechte, zich bü de formu-
‘ leering hunner geloofsovertuigingen te laten leiden door
; den stroom der wetenschap, en maar liever in dezen van
i verre blijven staan.
Dat zij het doen! Maar dat zij het doen blijvend op
j eigen terrein, niet veroordeelende, niet willende heerschen,
afwachtende wat blüken zal waarheid te n en ontvankelijk
V voor iederen lichtstraal, die in welk opzicht ook verder
kan brengen!
De theoloog, om theoloog te kunnen zijn, heeft noodig
verzekerdheid aangaande het voorwerp van zün geloof.
Welnu, men kan gerust zeggen, dat de vrees, die zoo velen
bezielt, wüzigingen te brengen in overgeleverde denkbeelden g
in omgekeerde verhouding staat tot de mate dier verze-
kerdheid. Er zijn maar zoo weinigen, die den indruk geven
Q, werkelük ernst te maken met die groote gedachte naar
ik - alle züden en in elk harer termen: ,,hezf Woord is vleesch
{ geworden eh heeft onder ons _qewo0hd".
Q lk begon met de opmerking dat op den bodem van alles
ä ligt de theologie. Wat het voorwerp is van hare beschou-