HomeDe veronderstelling der theologiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

ao
` gevolge van nauwkeuriger onderzoek telkens verandering. V
Aan de theologie stelt dit alles zware eischen: van waak-
zaamheid, van voorzichtigheid, van zelf beperking en zelf-
. verloochening, van onderscheiding, ook van bereidwilligheid
om al het verworvene en voor een oogenblik in vaste vor-
men gebrachte, telkens weer in den smeltkroes te werpen,
tg; en goed te vinden dat het daaruit in steeds nieuwe vormen
te voorschijn komt, De theologie heeft te doen met het P
li eeuwige, maar misschien is er geen gebied - ach waarom
is onze theologie in dezen zoo vaak de karikatuur van
wat zü zijn moet? - waarop, om aan den eisch te vol-
doen, men zoo op de hoogte moet zün van den tijd.
Wij leven zoo snel. De eene theorie verdringt de andere.
jè Wat gisteren uitgemaakt scheen, is het vandaag niet meer
en wordt morgen wellicht als verouderd ter züde gesteld.
Dit noopt tot voorzichtigheid. Op ieder gebied. Het is
nog zoo lang niet geleden dat de tijding ons in ontroering
H bracht, als zou langs wetenschappelijken weg de overwinning i
van een der meest gevaarlüke ziekten, tot nu toe ongeneeselijk
geacht, gevonden zijn,. Honderden bij honderden werden V
teleurgesteld, en de ziekte blüft hare slachtoffers eischen.
Ik zeg dit zonder eenige ondankbaarbeid voor het vele I
dat de wetenschap op ieder gebied aan het licht heeft
Qi gebracht. Toch - de waarlük wetenschappelüke manis
voorzichtig en wordt het in klimmende mate, met theoriën
uit misschien zeer onvoldoende gegevens opgebouwd, en te
niet gedaan mogelük door een enkele ontdekking van den
volgenden dag. Q
En zal dan nu, zoo vraagt men, de theologie met dat fi
l alles moeten meegaan? Zal zij die voor groote kringen
.’ de draagster en de predikster en voor zoover mogelijk ook
de verdedigster van het eeuwige is, zich moeten laten -
leiden, althans in hare formules en vormen, door wat zich j,
ä
l i
5
& __A&_ IM l ,m