HomeDe veronderstelling der theologiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

ee
` Maar, theoloog, spreek ik van eigen gebied. Ook door
de theologie zijn de grenzen maar al te veel uitgewischt,
laat mr] liever zeggen: over het hoofd gezien, bewust of
. onbewust ter züde gezet. Men heeft geoordeeld, zün
veto’s uitgesproken, stellige verklaringen gegeven omtrent
‘ , zaken nauw samengegroeid met godsdienstige opvattingen, ­
en die daarom beschouwd werden als tot haar gebied te _
Q behooren, maar waarover men toch zonder gansch andere
studie niet aldus had mogen oordeelen, omdat zy op ander " j
gebied een voorwerp geworden waren van veelomvattend,
nauwgezet, ernstig détaibonderzoek.
Ik zal niet zeggen dat zulk een optreden der theologie ‘
niet te verklaren is. Geen studievak staat in dit opzicht aan
zooveel gevaren, moeilijkheden, verleidingen bloot. Samen-
gewassen met in bepaalde tüden heerschende voorstellingen
op het gebied zoowel van de natuur­wetenschap als van de
ä _ geschiedenis, van de politieke verhoudingen zoowel als in het
algemeen van de cultuur, moet zü zich uitspreken in vormen
daaraan ontleend, haar daardoor aan de hand gedaan.
i De theologie gaat uit van kennisse Gods. Het is haar
jh te doen om het absolute; zg berust op wat daarvan,
d. i. van God openbaar geworden is, in den geest des
menschen, in natuur en geschiedenis, - ik ben Christen-
f theoloog, en daarom voeg ik er bij: bovenal in Jezus
v Christus, in wien de Christenheid de hoogste openbaring
ï Gods erkent. Maar bij het bespreken, het in beeld brengen
., en het verwerken daarvan is zü gebonden aan uitdruk-
kingen ontleend aan het eindige, d. i, aan het betrekkelijke. '_
En dit is voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Voort- X
Q gang van kennis is hier niet alleen niet buitengesloten maar Q
de meest natuurlijke eisch. En voortgang in kennis brengt
wüziging mede van inzicht, van begrip, van formuleering.
> Uitvloeisel van het christelijk levensbeginsel is in onze i`
l
’ i
is » 1