HomeDe veronderstelling der theologiePagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

l ‘ l
l
e á
27
4 grond der zaak haar naam niet meer verdient. Maar ook
leene theologie die niet wortelt in het geloof d. i. in de
i Godskennis van een bepaalden kring, noem dien kerk,
kerkgenootschap- of hoe anders ook, is eene theologie
zonder bodem en waaraan de levenstoevoer ontbreekt.
i jg Zü moet sterven, zij wordt samenvatting van zeker zeer
2 belangrüke kundigheden maar zonder werkelüke eenheid,
haar karakter als theologie gaat te loor.
` Men spreekt tegenwoordig niet alleen van kerkelijke maar
ook - wat zeker iets anders is ­- van theologische staat-
jï kunde. Men zou op die wüze het woord theologisch
‘ verbinden kunnen - en men doet het - met de meest ’
’ verschillende zaken. Die het doen, doen het om te blamee-
­ l ren, en wie zich eene beschuldiging als die daarin gelegen is,
{ voor de voeten geworpen ziet, voelt zich daardoor gekrenkt.
l Ik beoordeel niet of en in hoeverre er niet wel aan-
‘ leiding gegeven is voor eene dergelijke beschuldiging.
l Maar dit wil ik uitspreken. Niets heeft der theologie
meer kwaad gedaan dan hare beoefenaars zelve haar
deden, door met verzaking van hare natuurlüke grenzen, i
met hare resultaten, d. w. hier zeggen met hare macht-
spreuken, in te grtjpen op ander, haar misschien zeer
verwant, maar haar daarom toch niet toebehoorend gebied.
l `De theologie is in dezen niet de eenige schuldige. Ook
j de natuur­wetenschappen, ook de geschiedvorsching met
· haar historisch­critisch onderzoek, ook, om deze alleen
nog te noemen: de politiek, zgn dikwijls overgesprongen
" van hare eigene, wettig verkregene resultaten op gebieden
waar zij niet t’huis behoorden, bepaald ook op dat der
theologie. Zij hebben daar vele vreemde elementen gebracht
1 en niet altoos in het oog gehouden, dat ook zij zich daar-
door schuldig maakten aan hetgeen waarvan zij hare z.g.
` tegenstandster, de theologie, beschuldigden.
l l
l