HomeDe veronderstelling der theologiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

` tige inwüding der Hoogeschool de hoogleeraar Vomrsms ,
in het midden der hervormde gemeente van ieder der
verschillende kunsten en wetenschappen in het breede be-
_ toogde, dat en in hoeverre zg door de Heilige Schriften
* werden aanbevolen en verondersteld, om dan ook van
haren kant weder tot beter verstand van deze te dienen. `
En toch ook in dergelijke ons nu zoo vreemd in de ooren
klinkende beschouwingen heeft het geheim gelegen van i
veler liefde voor onze Hoogeschool, tot op zekere hoogte
ook het geheim van haar bloei.
Waarlijk op grond der historie behoeft onze theologische jij,
faculteit er zich niet voor te schamen, dat zü van staats- <‘
wege ingesteld, zij het ook niet meer suo jure, dan toch
ë door den drang der omstandigheden, de kweekschool van _
predikanten bepaald der Ned. Herv. Kerk is gebleven, en (
daardoor factisch met deze kerk in de nauwste betrek-
king is blüven staan. i
` Maar ik spreek van uit het standpunt der theologie. l
En dan aarzel ik niet als müne overtuiging uit te spreken 1
dat in ons vaderland aan deze een misslag, haast zou ik
l zeggen: een misdaad, begaan is, door de scheiding in 1877
i in ons theologisch Hooger Onderwijs ingevoerd tusschen
l de vakken die van staatswege en andere die van wege
t de kerk moeten worden onderwezen. Eene theologie, die
i niet uitloopt op dogmazfielc, mits dit woord recht verstaan '
H wordt, d. w. z. eene theologie wier ernstig streven het niet ,
jp is, de Godskennis, waarvan zij uitgaat, uiteen te zetten H
, zoo veel immer mogelijk in geregelden samenhang, in juiste
l bewoordingen, in vormen bevredigend voor het verstand, '
op de hoogte van de wijsgeerige, gelijk in het algemeen
van de wetenschappelijke ontwikkeling, rekening houdende
l met de geestesstroomingen van haren tijd -, zulk eene 1
theologie is eene gedecapiteerde theologie, die in den
l
l
i