HomeDe veronderstelling der theologiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

' · 25
voordoen. Bij onze hoogduitsche naburen, meer nog
dan bü ons, wordt tusschen de begrippen ,,wetenschappe-
lüke" en ,,kerkelüke" theologie een ,,entweder­oder" gesteld.
En wat wü zoo nu en dan bemerken van het ingrüpen
van kerkelüke autoriteiten op het gebied van de vrije theo-
2 logische studie, schijnt die tegenstelling maar al te zeer te
wettigen. Toch is daarmee het beginsel zelf niet gewraakt.
i Er is misschien geen neteliger questie dan die van de Q;
l Kerk. Ook in ons vaderland is dit maar al te dikwüls
l gebleken. Voor een groot deel ligt de oorzaak daarvan
l in de verwikkeling van staatkundige, maatschappelijke en
1 kerkelijke belangen, m. a. w. in het ingrijpen van het eene U
j gebied op het andere. In den gang der geschiedenis kon
‘ deze verwikkeling niet uitblüven, en de gevolgen daarvan
{ werken nog na.
Ook op het gebied der theologische studie is dit het
geval. Ik bespreek deze dingen niet uit het oogpunt van
den staat. Ik begeef mij niet in de vraag in hoeverre
historisch gewordene toestanden recht van bestaan blijven
behouden ook voor latere tijden, noch ook in de andere,
daar zoo nauw mee verbonden, naar de beteekenis van
eenmaal verkregen rechten.
Onze Utrechtsche Universiteit is voor een gedeelte voort-
gekomen uit theologischen drang. In het Besluit den
i 3dëH Mei 1632 door de vroedschap van Utrecht genomen
tot oprichting eener Illustre School,wordt onder de vakken,
die daar onderwezen zullen worden, in de eerste plaats
{ genoemd de Heilige Theologie; dan volgen de Rechtsgeleerd-
heid, de Philosophie en andere wetenschappen. Dat met
i de eerste geen andere dan de hervormde theologie wordt
‘ bedoeld, behoeft geen betoog. Weinigen zeker zullen in i
onze dagen nog de rede voor hunne rekening nemen, ,
i waarmede den £23St€¤ Maart 1636 drie dagen voor de plech­
l
t, .