HomeDe veronderstelling der theologiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

.
24 » .
` algemeene Christelüke Kerk. Er is een Christendom boven
j; , geloofsvercleeldheid. Maar het wordt niet bereikt door
een ontkennen en kunstmatig in de schaduw stellen van
_ wat verdeelt, maar integendeel door ieders beginsel tot
zün recht te laten komen, en door in de consequente door-
" voering daarvan de eenzüdigheid er van te leeren kennen, a
bestrijden en overwinnen. Er is een wegzetten van alle
verscheidenheid op godsdienstig gebied, dat de dood is l
. van alle waarachtig leven, en waaraan niet kan mee doen I
t die zelf gekomen is tot Godskennis, tot persoonlüke ver- l
zekerdheid, tot waarachtig geloof. Er zün zoovele Ptoomschen
die geen Roomschen, zoovele Protestanten die geen Prote­ 1
ik stanten, i. é. w. zoovele Christenen, die geen Christenen j
i meer zijn. Dan is het niet moeilük eenheid te vinden,
1 te spreken van neutraliteit, en zich verheven te achten 1
boven geloofsverdeeldheid. Maar dan gaat het ten koste
van het beginsel, d. i. van het leven, en de prüs, die
l daarvoor betaald moet worden, is mij te duur.
J Waar geloofsovertuiging staat tegenover geloofsovertuiging
i » is slrvgd, en de groote vraag is slechts deze: daarbij niet `
E verder te gaan dan werkelijk het beginsel mede brengt
_ en er uit te weren wat gevolg is van zondige hartstochten.
Maar ook waar geloof is, is eerlheid: in de diepte door
¥ het eenvoudige feit dat men gelooft, in het ideaal, omdat
men ziet op de volkomen kennis die verkregen zal worden. l
Theologie veronderst.elt geloof, geloof in God, geloof in
, een God die zich zelf aan menschen heeft geopenbaard. t
’ ` Ik voeg er nu nog aan toe: theologie veronderstelt een
kring, waarin naar een bepaalde zijde het leven des ge-
loofs zich uit spreken kan. ‘
Theologie en Kerk behooren büeen. Ik weet dat in de {
praktük zich tal van bezwaren tegen deze verbinding ¥
t l
ln