HomeDe veronderstelling der theologiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

W . -_ · j · ·· t
ï 21 l
_ Ik weet zeer goed, natuurlijk, dat ook met een woord
als het zee even genoemde, niet alles gezegd is. Samen-
" vatting van diep doorgedachte ervaring, is het uitgangs-
punt geworden van eene geheel nieuwe ontwikkeling. En
i de splitsingen bleven niet uit. Kerken ontstonden, en i
,Q met deze kerken verdeeldheden van allerlei aard. Een
J boom opgroeiende in volle krachtsontwikkeling zet zijn
I takken en twijgen en bladen, en in de volheid van zijn
* breeden, zich naar alle zijden uitbreidenden kruin wordt
de eenheid van den stam niet meer gezien. En toch, deze is er.
j De 'geschiedenis van de christelijke kerk - en de chris- _
_i telijke theologie is daarvan het leven - is een geschie-
,j denis van voortdurenden strijd. En de strijd onder zondige
- ` menschen wordt op zondige wijze gevoerd, en optimi corruptie
ä pessima. Die de geschiedenis der christelijke kerk alleen van
i buiten af beziet, merkt niets minder dan eenheid, en het too-
neel dat zich voor zijne oogen ontrolt, is verre van liefelijk.
BQ de beoordeeling en veroordeeling daarvan is veel
eenzüdigheid en overdrijving aan het woord. Oppervlakkige
verwatenheid, wetenschappelijk farizeïsme, ook alles be-
‘ halve nobele ,,Schadenfreude" hebben het spreekwoordelijk
gewordene edvïum theelegicum maar al te veel doen weer-
klinken. Eerlijke waardeering van wat ook daaraan ten
grondslag lag, was vaak verre te zoeken. Bovendien, be-
* heeft er op gewezen te worden dat nog in onze dagen,
neem welk gebied gg wilt: van wetenschap of kunst, van
politiek of letterkunde, niet het minst van sociale belangen,
het woord odium met gansch andere epitheta dan dat
j van 25/zeologicum verbonden moet worden?
· g Doch het zij zoo ! De beschuldiging, die in deze uit-
i drukking ligt opgesloten - ik durf ze niet afwijzen, en
ik zal geen verontschuldigingen of verzachtende omstan-
digheden pleiten. Er is veel bedorven in, _ook door de
jl
L .