HomeDe veronderstelling der theologiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

` 20
Velen onzer tijdgenooten, en daaronder van wie den · I
toon aangeven op allerlei gebied, klinkt zulk een woord
A in de ooren als komende uit eene andere wereld, onbe- `
grijpelijk voor den mensch der 19*** eeuw, niet anders e
dan klank. Dat men, alvorens de schouders er over op
te halen en het voorbij te gaan als verouderde speculatie, /
het trachte te verstaan, eensdeels uit de terminologie niet ;_
it alleen van het Hellenisme maar ook niet minder van het
Jodendom zelf, en anderdeels uit de christelijke levens-
ervaring, die worstelende met de taal zich niet anders kan ‘
uitdrukken dan met behulp van slechts ten deele passende
categoriën. Waarlijk, het woord is er belangrük en diep
genoeg voor!
E!] In onze dagen is een weder opleven van theosophische, ` i
,,.1, ook van neo­platonische beschouwingen duidelük merkbaar. E
jij Ook het Manicheïsme treedt in modernen vorm weder op. g
jij ‘ Deze richtingen raken de theologie van zeer nabü. In
ä een woord als hetizoo evengenoemde ligt de afwüzing èn
· van beschouwingen, waarbij het kwaad gezocht wordt in
de materie als zoodanig, en van de zulke, waarbü in den
y_ grond der zaak de materie in niet wordt opgelost, en van `
die, waarbij zij als het hoogste, om niet te zeggen als
het een en al, wordt beschouwd.
, Deze dingen hebben principiëele beteekenis. Meer dan
voor eenigen tijd is in de laatste jaren de aandacht er I
weder op gevestigd geworden. Theologische beschouwingen,
in den aanvang onzer christelijke jaartelling in de kringen
J van het jeugdige Christendom levende,in allerlei toepassin­
e E gen aan het werk gezet en naar meer dan eene zijde kracht j
W: oefenende, spreken ook thans nog haar woord, en beheer- '
1 schen de geesten, meer wellicht dan in den roes van het leven
‘ en onder het detail­onderzoek in de bij uitstek wetenschap-
* pelijk genaamde laboratoria velen opmerken en erkennen.
ll
M I; L