HomeDe veronderstelling der theologiePagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

_ 19 l
. gedachte eenvoudiger uitgedrukt, maar toch werkelijk diep-
zinniger, rijker van inhoud en meer omvattend in haar
ontwikkeling dan die neergelegd is in het woord van het
ä vierde Evangelie: ,,hel Woord ls vleesch geworden en heeft
onder ons gewoond?
ä In dat woord ligt een theologie. Ik zal niet trachten
L van deze plaats in het bestek eener enkele rede de levens-
V ervaring te schetsen, die aan zulk een uitspraak ten grond-
,] slag ligt en die ze ons ook alleen recht kan doen verstaan,
Q noch ook de lünen aan te wijzen die van uit deze gedachte
niet alleen de theologie, maar het geheele christelijk wijs- I
3 geerig denken, de levens- en wereldbeschouwing gedurende
‘| eeuwen hebben beheerscht en dit voor een gedeelte nog
{ doen. Samenhangend met joodsche beschouwingen en ge-
it vormd onder den invloed der hellenistische speculatie geeft
i, dit woord tegenover de heidensche gnosis aan de christe-
lijke Godskennis, d. i. aan de christelijke idee zelf een
‘ ; scherpe en beknopte uitdrukking, en is als het ware de
; classieke formule daarvoor. Er werd door positie genomen .
in menigerlei strijd op wijsgeerig gebied, en ook voor onze
dagen is de gedachte er van nog niet uitgeput. De vraag
t_ naar de verhouding van God en mensch, van het eindige
‘ en het oneindige, van eeuwigheid en tijd, van het ideaal
*’ te zoeken alleen in een toekomstigen hemel, dan wel het
in ingebracht te weten in de dingen der aarde en het daar
nu te willen verwerkelijken zonder het er tochin te doen
opgaan; de vraag ook ­ en dit is zeker niet het minst
q belangrijke -- naar de verhouding van idee en historie
{ werd en wordt er door onder een bepaalden gezichtshoek
gebracht. Maar bovenal, er werd door uitdrukking gegeven
aan wat men in Christus bezat: ,,en rang hebben enne heer-
· lvgleheid aansehoawd, eene heerlwghheld als des Eerslgeboornen des
fbi Vaders vol van genade en waarhe"ld."
/2 n I
.