HomeDe veronderstelling der theologiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

Www ,n-w
Q
onderzoek den naam ,,wetenschap" kunnen handhaven, .
hü iets zou moeten kunnen geven, waarbij het onver-
> schillig is welken godsdienst hij belüdt?
Ik wil er gaarne voor uitkomen; theologie is voor mü ä
christelijke theologie. Voor een ander, naarmate van den
godsdienst, dien hü belüdt, zal zij zün: israëlietische of
mohammedaansche of buddhistische. Men vraagt naar 2
het recht van de eene boven de andere. Ik stem dade­ V
· lük toe dat in abstracto dit recht niet te bewüzen is, en 4
" dat het alleen te vinden is in de superioriteit van den
eenen godsdienst boven den anderen.
Maar heeft dan ook in dezen de geschiedenis niet een 9
woord mede te spreken? Ik spreek in ons gezegend Neder- "
i land. Ik spreek niet van de individuen als zoodanig, "
Q maar van het geheel van ons volk in zijn groote meerder- it
heid, in den geest die het, laat het zün in zeer verschil- i,
jij ‘ lende mate, maar dan toch in de verschillende lagen van
i ons volksbestaan, doordringt en bezielt, die het gemaakt ‘ ;
heeft wat het is, en die er nog altijd zü het ook zeer _ ;
onvolkomen, zijn stempel opdrukt. En ik vraag: is het
; _ pretentie, wanneer ik spreek van een ,,christelijk" volk?
_ Ik denk er niet aan de vraag individueel te maken en ze %_
aldus te stellen: zün wü allen, zijn nog, zijn wij reeds
j ,,Christenen"? want ik weet dat naar al deze züden ook in "
l ’ deze illustre vergadering het antwoord van velen ontken-
nend zou zijn. Maar is het daarom nietwaar, dat ons 2,
à volk den ehriszfelejken godsdienst belijdt? en ik zoungeen
J recht hebben in theologicis, ook bij wetenschappelijk onder-
j zoek uit te gaan van de Godskennis die door dezen gods-
’ dienst in zijn hoogste openbaring mü aan de hand is gedaan?
l Laat mij ze mogen samenvatten in een enkel woord.
V - Wat mij betreft ten minste, ik ken op dit gebied geen jl
/
2