HomeDe veronderstelling der theologiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

______r____,__ ____ ¥_?_____ ___, ,,,._,..,..,,,,_". F.... >.v.. ,........,., t .
` *5
t 17 { i
, heid en objectiviteit in het meedeelen van feiten en
t zaken, kan de theologie niet heatraal zgn. Haar daartoe
i te willen maken, op straffe van haar alle wetenschappelük
V karakter te ontzeggen, haar te willen dwingen niets anders ‘
te zijn dan theologie, dus niet chrlstelegh of tsraëlletlsch of
t mohammeclaahsch of baolclhlstisch of wat anders gü noemen
wilt, maar alleen: wetehsehappelvgle, is haar onmogelük
maken, haar wezen miskennen, haar berooven van wat
haar eigenaardigheid is. Hier vooral is het öóshmmw oroö
onafwüsbare eisch.
" Trouwens is het elders anders? Zal men bü het natuur- "
onderzoek niet hebben uit te gaan, ik zal niet eens zeggen;
j van een bepaald standpunt, dat dan ook weer voor een .
_ goed deel de resultaten beheerscht, maar dan toch van
een bepaalde natuurbeschouwing, laat mij liever zeggen:
van een bepaalde verhouding tegenover het voorwerp
V van zün onderzoek, die niet maar eenvoudig voor een `,
ander kan worden ter zijde gesteld? Men zal toch niet
in ernst kunnen beweren dat de wetenschap ,,weten­ j
schap" is, en dat bij ,,objectief onderzoek" de resultaten
altoos dezelfde zijn zullen, onverschillig b.v. of men op coper-
nicaansch dan wel op vóór-copernicaansch standpunt staat.
Maar waarom dit zelfde dan wel waar het geldt. de
theologie? Is wat het Christendom aan Godskennis geeft,
voor wie zich eenmaal daarin heeft ingeleefd, die er de
heerlüke vrucht van gesmaakt heeft en zün leven er door
heeft voelen vernieuwd en veranderd worden, minde1·
zeker dan op haar gebied voor den tegenwoordigen natuur-
h onderzoeker de nieuwere, na-copernicaansche natuurbe-
·» schouwing? Ik geef u de verzekering dat het zoo niet
behoeft te zijn. Maar moet het hem dan niet èn aller-
zonderlingst en buitengewoon onbillük in de ooren klinken
S telkens weder te hooren dat, zal hri voor zijn theologisch