HomeDe veronderstelling der theologiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

-~ - ,. _ rw ..., ,
13 _
onzen godsdienst. Er, is ook een terugwerking ­ zou
het anders mogelijk zün? ­- van het begrip op den dienst,
zoowel wat de daarin gehuldigde voorstellingen als voor-
. namelijk wat de daartoe behoorende godsvereering betreft. `
Deze komt ook weer te staan onder den invloed van het `
,1. begrip. Maar toch, in het algemeen: onze theologie wordt
door onzen godsdienst beheerscht. Er zün verschillende
° godsdiensten; daarom zün er ook verschillende theologiën.
® De vraag is: wat leent gij van God?
{ Ik wil twee dingen herinneren uit de boeken des Ouden
‘ Testaments. Het eerste is dit: Israëls God heet, naar de ( ;
tegenwoordig meest algemeen aangenomen uitspraak van
dezen naam: JAHWE. , j
Voor het godsdienstig bewustzün van Israël beteekent
M deze naam, afgezien van den historischen oorsprong e1·
van: Hej zal zyn, naar het hebreeuwsche taaleigen en in ,
het verband, waar de verklaring er van gegeven wordt, "
met weglating van het onbepaalde object: ,,Hü zal het l
i zün", nl. dat, wat hh zijn zal, voor u. j
` Hej zal het Ik ken geen Godsnaam, diein eenvou­ H
diger vorm dieper gedachte bevat; ook geen, waarin, meer I
E dan in dezen, juist datgene ligt uitgedrukt, wat ik u wensch
I voor te stellen als het eigenaardige van onze godskennis.
i Elohim is. Maar wat zegt dat? De gedachte Elohim -
is zoo ruim. Ieder volk heeft zijn eigen. Hoe is zün
naam? Aan den eenen kant ligt in den naam Jahwe de
afwijzing van deze vraag. Wanneer de ervaring wordt
, opgedaan, wat God voor Israël is, dan is dat genoeg. _
I Maar aan den anderen kant: wenscht Israël toch een
naam voor zgn God, welnu dan zü het een zoodanige,
waarin zonder nadere bepaling de betrekking van God
tot Israël wordt uitgedrukt.
j Iedere godsdienst wordt het best gekend door de namen i
E
i