HomeDe veronderstelling der theologiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

12
i geloof in God. In dezen naam vat ik samen wat ik zoo
jl even noemde: de onzlenlvjlce wereld.
Ik heb bij Oud­Israël ter schole gegaan. De meest
·. · algemeene benaming die hier voor ,,God" wordt gebruikt, _
gï is Elohlm. Afgezien van de vraag of wij in dat woord
li = al dan niet een meervoudsvorm hebben te zien, en zooja, ,1,
waaruit deze dan te verklaren is, is het duidelük dat het l
meer is een nomen appellodloum dan een nomen proprlum, i
meer een soortnaam dan de aanwüzing van een bepaald ®
individu. Evenals hddddm niet alleen den enkelen mensch, I
* maar evenzeer de menschen, de menschheid aanduidt, «
beteekent ook hdelohim niet uitsluitend wat wü gewoon
zijn uit te drukken met het woord God, maar is het
ill veel meer de _qod­held in meer algemeenen zin, het goddelijke,
i wat wij noemen: het boven­ndlum·l¢j/ce, de geestelijke wereld.
jl Dat in Israël de grens tusschen het natuurlijke en het
_ boven-natuurlijke anders getrokken werd dan wü dit thans
l zouden doen, is daarbij natuurlijk van geheel onder-
i · geschikt belang. I
Iemand heeft eens gezegd dat altoos de eene mensch
atheïst is in de oogen eens anderen. En helaas, daarvan
is maar al te veel waar. In de eerste eeuwen onzer E
jaartelling werden de Christenen door de romeinsche wereld I
I als amor vervolgd. Ook later deden zich dergelijke ver-
schünselen voor; en al is·het in andere vormen, het is
i zoo gebleven tot den huidigen dag. Waar men zün eigen
· godsbegrip niet terugvindt, kost het moeite geloof in God
aan te nemen. De maar al te veel heerschende regel is ,
deze: ,,wie de dingen niet ziet, zooals ik, ziet ze niet". I
I Voor de theologie ligt hierin het groote, uit weten-
, schappelijk oogpunt bijna onoverkomelijk bezwaar. Ons
godsbeqrip hangt af, zal het goed zijn, van onze godskennis,
Y en onze godskennis staat in het nauwste verband met X
li
l