HomeDe veronderstelling der theologiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

11 ‘ f
gelukt het hun niet dan zeer ten deele, rekenschap te
geven van de üjnheden van wat zij hooren en zien? Kan `
i kleurenblindheid ooit normatief zün? of zal het afgestompte
, gehoor en het verzwakte gezicht tot maatstaf moeten dienen '
ook voor wie met een beter gehoor en gezicht zün begaafd?
{_ Nu, wü verklaren, en wü houden dat vol tegen alle ’
i ongeloof en alle tegenspraak in, dat in het diepst van ·
ë ons wezen gewaarwordingen, aandoeningen, indrukken
aanwezig zijn, niet gewrocht door dingen die zich af-
spiegelen op het netvlies van ons oog, of die onze gehoor- .
zenuw doen trillen, of onzen tastzin in beweging brengen, ,
en die zich toch aan ons hebben opgedrongen met niet
i minder, wat zeg ik? met grooter zekerheid dan die waarbrj
dit wel het geval is. En wij vatten deze allen samen in
"°f het woord geloof.
i Er is een gelooven dat niet anders is dan een aannemen
g ` van, wat men niet weet, met halve of kwart en derhalve ·
geen zekerheid. En er is een gelooven dat de meest j
onmiddellijke, de meest besliste zekerheid geeft. Is het f
‘ noodig, alvorens met dat laatste te mogen rekenen, dat
men eerst den niet­geloovende en die er dus niets van .
verstaat, van de werkelijkheid er van heeft overtuigd?
Men spreekt in sommige kringen met voorliefde van
,,geloovige" en ,,ongeloovige" wetenschap. Ik versta die
j uitdrukkingen niet. Ik bedoel dit: als men geen bezwaar
g ‘ maakt te spreken van een ,,weten" op grond van wat
men gezien, gehoord, getast ook nagedacht heeft, laat
i men dan ook voor degenen die zich met de fijnste vezelen
van hun bestaan gebonden gevoelen aan de onzienlijke
wereld, het recht erkennen van het www vooügev, ,,w¢g
weten door het geloof".
Hier ontmoeten wg Gool. Theologie veronderstelt geloof,
1