HomeDe veronderstelling der theologiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

9 ”
j de stof zich bewijzen? of iets anders van wat toch de
noodzakelüke veronderstelling van alle wetenschap is? God
i poneert zich zelf. Hij is er. Hij staat boven alle bewüs.
E Wij gelooven in God.
g Theologie veronderstelt geloof. Er zün in iedere weten-
{ schap woorden, die er als het ware schering en inslag
A van zijn, die er in gebruikt worden in zeer verschillende
_ schakeering, naar die dientengevolge ook aanleiding geven H
T, tot het meest schromelijk misverstand. i
Is het zoo niet, om een voorbeeld te noemen, met het _
woord wet? Wat een verwarring is er ontstaan, ontstaat
E er nog steeds, doordat dit woord, op zeer onderscheiden
gebied gebruikt, van het eene op het andere gebied wordt ‘
i overgebracht en men nu, onwillekeurig en zonder zich er
bewust van te zijn, het neemt op het eene gebied in een
ir zin dien het alleen op het andere heeft! En is het anders
ï_ met woorden als cloel, keuze en tal van anderen?
. Tot die woorden behoort ook het zoo even genoemde j
geloof. Er is een flcles gna ereelitur en een floles gnae ereolltnr.
Beide mogen niet met elkander verward worden. Laat
mü aanstonds zeggen, dat hier alleen van het eerste i
sprake kan zün. g · f
l Maar ook dan nog: geloof? Geloof is onzekerheid, zoo
i heet het. Het sluit het weten buiten en wordt er door ,
· buiten gesloten. Zoolang men gelooft, weet men niet, en
waar het weten aanvangt, houdt het gelooven op. Ik
i stem natuurlijk toe dat in het dagelüksch leven het woord
, = zoo gebruikt wordt. Maar is het billijk te miskennen, dat j
i het hier iets anders beteekent, en dat het hier bedoeld 1
wordt op dezelfde wijze, waarop dit met de woorden zien,
hooren, tasten en dergelüke het geval is, t. w. als een middel
waardoor weten ontstaat?
i l l
L ­ i