HomeDe veronderstelling der theologiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB


l l
l . 8
l den mensch die de astronomie zou willen beoefenen j
j alleen uit den invloed, dien de hemellichamen hebben b.v.
op de planten- en dierenwereld, maar die vergeet, ver-
f ` waarloost, niet noodig acht, misschien ook niet in staat
i is de telescoop behoorlük te richten, en zon, maan en ä
9 sterren als in het aangezicht te zien. Q
Die ,,theoZogie" zegt, zegt ,,G0d". Er is een groote {
schroom dien naam uit te spreken, en het is als behoort A
hij in wetenschappelijke kringen, beter: in den kring der _
wetenschap, niet thuis. . Maar dan ook geen theologie, dan A
- ook niet den schijn aangenomen, als zou toch nog, ik
G zou haast zeggen: langs omwegen, door een achterdeur
, de theologie kunnen worden binnen gelaten, en de theolo­ E
« gische studie als vak van wetenschap gered.
Een van beiden: of theologie, maar dan ook haar
voorwerp erkend, hare veronderstelling aangenomen, haar
· beginsel gehuldigd, haar methode aanvaard; of met dit ir
_ alles gebroken en het ter zijde gesteld, maar dan ook ï_
openlijk uitgesproken en de praktük er naar ingericht,
dat waar het wetenschap geldt, er geen sprake meer kan
_ zün van theologie. Dan: haar boedel beschreven, haar
. erfenis verdeeld en onder gebracht in de verschillende
kringen van letterkundige, historische en wüsgeerige onder-
zoekingen, wat niet meer wordt samengehouden door den l
band eener immers niet meer bestaande theologie.
God. lk weet, dat als ik dezen naam uitspreek, ik ·
. voor velen niet anders geef dan een klank. Ik kan ook
Gods bestaan niet bewüzen, en ik denk er geen oogenblik j
aan het of hier of elders te beproeven. Wat KANT ten 2 =
opzichte van de bewijzen voor het bestaan van God gedaan `
t heeft, laat zich niet ongedaan maken. Bewijzen, afdoende, ·
voldingende, den mensch tot geloof dwingende bewijzen
, h voor Gods bestaan zgn er niet. Is het vreemd? Laat
L