HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 675.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

58 ·
Lodewijk XV. Het is tallooze malen uiteengezet, ‘
_ dat de Orde der Jezuieten vóór alle dingen is een
g geheim genootschap met staatkundige bedoeling,
: hetwelk voortdurend in strijd verkeert met konin-
i gen of mogendheden, die niet aan hare bedoelingen
· gehoorzamen, en altijd gereed om een beroep te ·
j doen op kracht of geweld, op den soldaat of den
moordenaar, op het zwaard of het mes. Wij kun- .
i nen er met den besten wil niets aan doen. De
geschiedenis heeft gesproken. Clemens XIV durfde
. in 1773, op verzoek van de meeste regeeringen
van Europa, die de J ezuieten aanklaagden als een
maatschappelijk gevaar en een ergernis van de ·
Ohristenheid, de Orde opheffen. Toen hij het be-
sluit onderteekende, zeide hij: ,,QDaarmee heb ik
mijn doodvonnis geteekend." En hij stierf binnen
een jaar na deze moedige daad. Het vermoeden, f
dat hij vergiftigd is·, bestaat nog altijd in de
meest onpartijdige geschiedenis.
Dezelfde leugenachtige ijver voor de belangen
it
ii
sa. r