HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 700.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

. . E
g 48
‘ ten kwade doen zwijgen, zijn hart aan den Cheikh J
_ · overgeven, eigen gedachten vervullen met de ge­ lj
daohte en het beeld van den Cheikh, niets zien
` dan hem, niets gelooven dan hem, hem altijd."
De Jezuieten kennen dezelfde onbepaalde ge-
hoorzaamheid aan het onbeperkt gezag van hun
‘ Generaal. Zij moeten in hem den vertegenwoor-
diger van Jezus Christus zien en zij beloven vol-
· komen gehoorzaamheid, lijdelijk en blind. De
bewoordingen komen bij Moharnmedanen en
Jezuiten volkomen overeen. De Constituties zeg-
gen: ,,Laat ons doordrongen zijn van het besef, dat
alles billijk is wanneer de superieur het beveelt;
, door een blinde gehoorzaamheid verwerpen wij V
iedere gedachte, elk gevoel, dat met de bevelen
van den superieur in strijdis.” Wij waren gewoon
deze voorschriften van dweepzieke gehoorzaam-
heid, deze theorie waarbij de menschelijke per-
` soonlijkheid geheel wordt dood verklaard, op V
rekening van de Jezuieten te stellen. Nu ont-
l
l
ï
ri