HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 650.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

l
45
de Prcvincialen voor alle gestichten van eene
provincie, naar de indeeling der Jezuieten, en
Rectoren voor ieder klooster.
_ Eigenaardig vooral is, dat de Kouans van hun" · i
h Oheikh bevelen ontvangen, welke de Regab of
boodschappers overbrengen, die altijd leden der
vereeniging zijn. De lastbrief dezer boodschappers
., is bekrachtigd door het zegel van den Cheikh,
ä en door teekens die alleen bekend zijn aan de
. ingewijden van den hoogsten graad. Dikwijls is
de last geheim. In dat geval zijn de boodschap-
pers ook spionnen. Want het stelsel van ver-
klikken is een verplichting onder de Kouans, aan
wie is opgedragen, elkander in het oog te houden.
4 Zoo is onder de Jezuïeten, volgens hunne Consti-
tuties, eveneens de wijze geregeld, waarop de .
betrekking tusschen het hoofd en de leden der
j Orde wordt onderhouden door brieven en koeriers.
· ln den tijd dat de Jezuïeten verdreven vverden,
in 1606, verwekte het te Venetië oen groote
nl
;