HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 697.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

V 36
zeer onbestemd is) die goed onder slot moeten gehou­ '
· den worden,en die in geval de Provinciaal,het hoofd
der J eznieten in een provincie, komt te overlijden,
·aan den Generaal moeten worden teruggezonden. ‘ i
De Kouans hebben geene kenmerkende kleeding. x
De Jezuïeten nemen dezelfde voorzichtigheid in i
acht en dragen geen kloostergewaad. ln de meeste ,
gevallen nemen zij het geestelijk gewaad van ge- X
wone priesters aan. Maar dat is geen voorschrift. l
Zij zouden volkomen vrij zijn, indien zij wilden, ii
, ' om gewone leekenkleeding te dragen. ln geen ,
geval dragen zij een monnikspij. Dat is van niet Q
gering belang te achten. De verplichting van eene u
bepaalde kleedij is voor de leden van alle orden
een der zwaarste, die hun is opgelegd Op straife .
van zware boetedoening en somtijds van den ban,
i ` mogen zij het kleed geen enkelen dag afleggen,
. in sommige orden zelfsniet wanneer zij zich ter
ruste begeven. Alleen doodsgevaar, waar dat bij
voorbeeld bestaat wanneer men door vervolgers
l 1
i r l