HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 631.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

30 l
aangetroffen. Maar daarmede vvordt niets afgedaan -
van de besliste overeenkomst der inrichting in
haar geheel, zooals deze is vastgesteld bij de jl
Kouans en onder de Jezuïeten is ingevoerd. Toe-
gegeven deze op zichzelf Weinig beteekenende · Q
uitzondering, de overige bijzonderheden worden
in geen enkele andere Orde der Christelijke kerk
aangetroifen. Deze zijn bepaald een eigenaardig-
heid van de Congregaties in den Islam en de
4 Compagnie. van Jezus. Zij zijn zóó talrijk en zóó
kenschetsend, dat het toeval daaraan geen schuld
l kan hebben. Zij zijn ontleend, het plagiaat is on-
' betvvistbaar. Ignatius heeft van de Muzelmansche
vereenigingen hun Wijze van toelating afgezien; W
dat staat vrij zeker vast. De Muzelmansche oor-
sprong der Geesrtelüke oefeningen is onvvederspre
kelijk bewezen.
i
l