HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 683.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

" ~·‘°ï'!"f·»vr·»·x_g 4;],-,;_i;;,·~­,,«­T«{­.ç­rv,­«$ «?_.:»à_=Ei§W4$ï* ,­€ ht V. . , ,.·_... ., .. V, TV; f

21 r
" dezelfde formule tien- of twintigduizend keer, moet
u den nieuweling uitsluitend bezighouden;in enkele
gevallen mag hem voor afwisseling de lectuur ä
J van bepaalde boeken worden toegestaan. Wanneer
j hij niet leest, moet hij zijne oogen sluiten om
zijn binnenste gade te slaan.
In de Jezuietenorde is eveneens eene afzonde-
~ ring van dertig of veertig dagen vereischte. De à
nieuweling moet, zooals de Geestelijke oefeningen ä
voorschrijven, de eerste week gebruiken om zijn
hart te reinigen. Hij wordt geheel van het dag-
licht afgesloten gedurende die week, uitgezonderd Y
l eenigen tijd, die bestemd is om te lezen en te
i eten. Hem is verboden te lachen of iets te zeggen
dat lachwekkend is. Hij ziet alleen zijn superieur, 1
' en spreekt met hem alleen. Deze bepaalt den
i duur van zijn vasten en waken. Vier uren per
j dag en een uur midden in den nacht verdiept hij
j zich geheel in overpeinzingen, die allen`betrek­
i king hebben op akelige onderwerpen, zooals dood 1
‘ l
je i
hier e l
gi 1
l A