HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 655.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

, heeft ontleend, met name aan de Quadryas en
. de Chadelyas, verschilt van de andere monniken-
orden; dat zij juist daardoor in de Roomsche kerk
· _ een geheel eigenaardige plaats inneemt.
P De Orde der Jezuïeten komt in het algemeen
T overeen met de bekende monnikenorden der Chris-
er telijke kerk. Ignatius heeft hare grondslagen ge-
ï_ legd onder den indruk der Oefeningen van den
· Benedictijner monnik Cisneros, wiens denkbeelden
j hij heeft opgevat en ontwikkeld in overeen-
’ stemming met zijne gevoelens als oud­oiiicier.
ki Maar daarnevens is er in de Compagnie eene
t T inrichting, een tucht, een eigenaardig iets, een
L bijzondere geest, die het eigenlijk kenmerk van
het Jezuïetisme uitmaakt. Op welke wijze nu kun-
- n nen wij de proef op de som geven, dat de oor-
‘ sprong van dat eigenaardig iets in het Jezuïetisme
te vinden is in den Mohammedaanschen godsdienst? l ,
Wij Willen daartoe eene vergelijking gaan in- ? l
stellen tusschen de Christelijke kloosterorden, de 9 l