HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 682.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

I/,1 w..-.,r.v. r, · ~ »·=- I ;
Z 1
, ‘ ? 2
1,5 , > r
11 M, i
niet beters wist te doen dan zoo spoedig mogelijk ‘
aan den gemeenschappelijken tocht een einde te à
j maken, niet zonder nog ten slotte der H. Maagd
een beleedigend woord toe te voegen. De Christen-
ridder vroeg zichzelf af, of hij de eer zijner dame
moest verdedigen. Daar juist twee wegen voor hem ï
4 lagen, liet hij de beslissing over aan God. Indien
zijn muildier, hetwelk hij den vrijen teugel liet, _
j den Moor volgde, dan zou hij hem te lijf gaan;
i zoo niet, dan zou hij hem overlaten aan den
j goddelijken toorn. Het dier volgde den Saraoeen
niet. Van toen af had de geloovige in lgnatius de
overhand boven den ridder. Hij gevoelde zich een
apostel, geroepen tot de bekeering van de Mooren.
Om deze zendingstaak te kunnen volvoeren,
moest hij met hen in aanraking komen, hen
à " leeren kennen. De man, dien hij onderweg had
V°V7 ontmoet, had zich begeven naar eene stad in de ,
buurt van Mont-Serrat, welke stad geene andere
kan geweest zijn dan Manreza. Aldaar kon hij
l nl
i i
l