HomeVolharden bij het ideaalPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

,¥,,“ _.___,_,,,,..,,__._-,. .,._ ,.,`,,,.,,..---_.r.._,. ...... .-.-.a--.-. ,,.. .....-.....,. . .,,z... .... .
s l z .
le
ll! 7
V den naam hares Gods. Men versta mij wel. Bezetting K
van het Kabinet door eigen geestverwanten te bedoelen, .
is, constitutioneel gesproken, een volkomen gerechtvaar­ _
digd bedoelen. Gelukkig zelfs prijs ik het land, waar,
óm en óm, nu deze en dan gene groep haar geestver­
wanten door de Kroon met het bewind belast ziet. Kon
KT er dan ook sprake van zijn, dat onze partij ten minste SI
zetels in de Tweede en 26 in de Eerste Kamer bezette, K
ik zou zonder zweem van aarzeling zeggen: Bindt onder
l ·de leuze van: Onze mannen in den Raad der Kroon! den K
j ru wachtenden strijd aan.
· Maar gij weet zoo goed als ik, zoo liggen de verhou-
j dingen mk!.
[ Meer dan één vierde der Kamer winnen wij in geen
J geval; en bij zulk een stand van zaken maakt elk roepen
, om een eigen ministerie, op buitenwacht en jbinnenwacht,
i geen anderen indruk, dan dien van een door niets
gewettigden overmoed, dien wij als Christenen hebben
· te weerstaan. Ook over de vraag, waar de mannen te
iïjï vinden, genegen en bekwaam om de groote problemen,
waaraan onze politiek toe is, conform onze beginselen
i op te lossen, kunt ge wel, met een blinddoek voor de
x oogen, heenloopen, maar heenloopen over een vraag geeft
lj op die vraag nog geen antwoord. Voorts, schier op alle
X i ;bureaux, in alle colleges, in alle hooge betrekkingen is
de handeling in handen van mannen, kundig en invloedrijk,
Ui · ik geloof het gaarne, maar die niet ónze beginselen zijn
toegedaanj Het is zoo, de Eerste Kamer kan worden omge-
Y zet, en zoo Friesland en Zuid­Holland niet in plichtsbetrach­
.ting te kort schieten, zal dit geschieden, maar vraag u dan
ook eens af: hoevele leden van uw partij zijn, het heele
j land door, voor de Eerste Kamer verkiesbaar? Met u
wraak ik veel hiervan als uitvloeisel van liberale enghar- ,
¥ xigheid, die de opleiding aan zich, en aan zich de diplo-
¥ ·ma’s hield, óns bande uit de posten van invloed, en de
. `l‘l ·