HomeVolharden bij het ideaalPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

.. -· · _ `'» '» M,
l
jr
6

J
afdeelingen van Patrimonium, het zijn uwe philanthropische
bonden en gezelschappen, die het bederfwerend zout des
_ Evangelies uitdragen te midden van ’t bederf der maat-
schappij. Uw actie blijft in haar uitgangspunt geestelijk, en
l zonder die geestelijke actie zou zich uw kiezersaanhang
onder het opkomend geslacht nimmer recruteeren. Maar
hier, op uw Deputatenvergadering, is toch alleen de iw;
siaaákuzzdzge vrucht van die actie aan de orde. Wij
keuren hier niemands geloo£ noch zitten hier als ketter-
meesters over het ongeloof onzer medeburgers. Onzer is
hier alleen de vraag, wie met ons uit den wortel der
Schrift tot gelijke siaaikundzlge overtuiging is gekomen. j
En ook hier nu is zeer zeker verscheidenheid. Van óns ‘ dé
i program is het program der Vrij-antirevolutionairen, dat der l
»Christelijk­Historischen« en der Roomschen verschillend.
Maar onder die verscheidenheid schuilt toch een identieke ` .
i ondergrond, die aan allen gemeenschappelijk is. Die onder- j
grond vormt in staatkundigen zin aller Christenen gemeen-
goed. Dáártegen richt zich telkens de aanval, het verweer ‘
dáárvan alleen kan ralliement tot stand brengen. En niet
tot wat kerk ge behoort, maar alleen de vraag of het
Evangelie ook op staatkundig terrein uw uitgangspunt
is, scheidt hier de bokken van de schapen. *
` Maar verder dan dien strijd voor den triomf van het x
Christelijk volksdeel in de Staten-Generaal ga men dan ij j
5 ook niet, en in mij althans ontvonkt het vuur noch geestdrift,
{ maar wekt het veeleer ernstige bezorgdheid, zoo ik hier ix
en daar fluisteren hoor van een optrekken voor een anti- ll
revolutionair ministerie. Isaï's zoon is geroepen geweest ,
tot groote dingen, maar tot aan zijn sterven toe kon hij
’ voor God betuigen: » Heere, mijn hart is niet verheven, en
mijne oogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in
dingen, mij te groot en te wonderbaar.<< En zóó moet ook j
nu, ten einde toe, de stemming onder de anti­revolutionaire 4,
partij in den lande blijven, zal ze op kunnen trekken in
. _ `j·`