HomeVolharden bij het ideaalPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

l ­~.? T .;,« ~ <»~·M·­ ·_- ~ . »· er Ep
T r

x l
i 5 r
; bij de Ongevallenwet; daarna bij de Leerpliehtwet; en nu
weer bij dè loegerorganisratie. Het is dan ook niet te sterk
‘e gesproken, zoo ik zeg, dat bij de gratie van onze gedeeld- ­ i
‘ heid, bij de gratie ook van ons gemis aanpolitieke ambitie, r
! het Kabinet, dat voor nu vier jaren ihybridisch geboren
j‘; werd, tot nu toe zijn bestaan heeft gerekt. j
In verband hiermede kan er geen sprake van zijn, dat E
bij de nu komende stembus het zittend Kabinet als inzet ;
j zon gelden. Reeds door zijne grievende houding opzichtens G.
Transvaal en den Oranje Vrijstaat bij de Vredesconferentie ï
i had het voorgoed alle vonk van hoogergeestdrift gebluscht. j l
2 Voor het Kabinet! is een leus waaronder thans, de conser­ i O.
vatief-liberalen uitgenomen, niemand wil optrekken. Geen
sociaal­democraat denkt er aan. Prof. Treub met zijne
j vrijzinnige democraten is er kopschuw voor. En zelfs de
· gesrnaldeelde Liberale Unie zou in geen geval het kabinet
ii ongewijzigd willen doen voortbestaan. Maar ook : Tegen het lj
* Kabinet! kan ónze leus niet zijn. Of wie loopt storm tegen
i wat toch op kantelen staat? Wie richt zijn hoofdaanval
tegen een Premier, die niet debatteert? Of ook, wie roept
de wrake van het land op tegen een bewind, dat u door l
ë welwillendheden telkens ontwapent? De strijd moet langs dit E
is Kabinet voorbijgaan. Wie säam worstelen, moeten doen als
ware het er niet. En de eenige vraag die in juni beslissing K
p waeht is, of voor het C/znzsfelqlê vol/äïdoel, dan wel voor
` u onze volksgenooten, die met den? Christus, altoos in poli#
tieken zin, gebroken hebben, de meerderheid in de Staten-
i Generaal zal zijn. i G `
I . .
Aláoos zn polzázoken zin, hier leg ik nadruk op. Onge-
1 twijfeld, het zijn, uw predikers, het zijn uw dichters, het
jl zijn uw schrijvers, het zijn uw onderwijzers, die het zaad
i!! des Evangelies uitstrooien, en het zijn uw Christelijke ge-
4 zinnen, het zijn uwe jongelingsvereenigingen, het zijn nw