HomeVolharden bij het ideaalPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

` rar.,
4 ä
edoch zedelqk reeds in zijn opkomen ondermijnd. J
Enschedé eerst, straks Veendam verloor het aan de ,
sociaal­democtaten. Dr. de Visser toonde spoedig in teh
zien, dat aan zulk een Kabinet zijn steun niet mac/zi
E worden verpand. Nu onlangs nog leed het in dubbelen _
zin eene ministerieële nederlaag met zijn minister­candidaat j
in Beverwijk; terwijl ter elfder ure het m·gem‘zè­voorstel 1,
het Kabinet op niet minder te staan kwam dan op den i
. afval van heel zijn vrijzinnig­democratischen vleugel. Zoo
behield het ten slotte geen veertig stemmen op zijn hand, j
en dankte het zijn levensverlenging in meer dan één critiek E
oogenblik aan steun gebod_en door de rechterzijde. Dat `
de persoonlijke dienstplicht h vlot van stapel liep, kon ’
nauwelijks een succes heeten. Vooruit wist ieder, dat Q
except de Roomschen, heel de Kamer er voor was. Het
‘ tobben met de Ongevallenwet ligt nog versch in ieders F
geheugen. Leerplicht ging er door, omdat bij Amersfoort
een paard zijn ruiter afwierp. En nu onlangs bij Ide jl
stemming over de Legerwet vond het ministerie slechts .
zr ministeriëelen aan zijne zij, met moeite door zijn eigen j
Kabinets­leden tot 23 aangevuld. Een tragisch verloop,
dat waarlijk niet zijn oorsprong vond in de onbekwaam­ fi
heid der heeren ministers, want de kunde en het talent,
door meer dan één hunner ten toon gespreid, kan bij “
ons de jaloerschheid wekken, of wij in eigen kring op
zulke mannen bogen mochten; en dat evenmin te verklaren is
uit gemis aan werkkracht, want in het laatste jaar vooral leek
dit kabinet haast een uitgeversfirma voor legislatieve ontwer-
pen; maar dat uitsluitend moet geweten aan de valsche pre- j
tentie van als homogeen­liberaal kabinet te willen optreden
met eene kunstmatige meerderheid, die niet gedekt werd door E
eene reëele meerderheid in het land. Zoo wrak stond en staat
dit Kabinet dan ook, dat een goed aaneengesloten oppositie, j
j door eere zoekende staatslieden aangevoerd, het slag op slag jl
ten val had kunnen brengen. Eerst in zake Transvaal; toen
‘ ~
` l
j ‘ n L