HomeVolharden bij het ideaalPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

I ‘ l 1
l “
a
l
i
· . i
Gèacáie Heeren en Bï0ea’eïm./ _ °
{ Het is mij eene eere, U, namens het Centraal Comité,
ook op dezen uwen landdag te mogen begroeten. Het
i ­ is mij een voorrecht, dat ik hoogelijk waardeer, mij ook
l, ditmaal op uw Deputatemvergadering het voorzitterschap
·! te zien toevertrouwd. j
· Plaats en doel van onze samenkomst leiden de herinne·
ring daarbij ongezocht terug naar 1897. Van Houten’s kies-
wet, toen pas ingevoerd, stelde bij de toenmalige stembus
‘ van zelf de vraag aan de orde, of de uitbreiding die destijds
E het kiezercorps onderging, al dan niet aan het Chris- ` E
telijk volksdeel de meerderheid zou geven. Elders, denk V
à slechts aan Engeland en België, gaf kiesrecht­uitbreiding
ll? zulk een besliste kentering, en ook hier werd ze ver- _ Y
if wacht. Aan die hope is toen door de uitkomst de bodem
j ingeslagen. Want wel bracht de eerste stemming de ·.
{ zich noemende vrijzinnigen in minderheid, maar toen bij 4
g ,,den tiendaagschen veldtocht" de valsche banieren van den
,,brandstapel" en het ,,dure brood" schaamteloos omhoog
gingen, en de Evangeliedienaren Bronsveld en Vos aan [
,i,.· deze banieren hunne kerkelijke wijding schonken, ging 4
iv! met Friesland heel het noorden voor ons verloren, en h
« sloeg de eerst behaalde triomf in pijnlijke nederlaag om.
ii Niet die nederlaag viel ons daarbij het hardst, maar wel _ l
§ de wetenschap, dat belijders van het Evangelie aldus het .
spel der Revolutie hadden gespeeld. Zoo trad dan het 4
{ ministerie­Pierson op, numeriek sterk, met 54 tegen 44
stemmen, plus Van der Zwaag en Troelstra in reserve, `
sê ,