HomeVolharden bij het ideaalPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

is " il
I
.l
lil kunde wel waarlijk te doen zijn. Wie niet ózkiden kam
vóór den slag, om, wat ook de uitkomst zij, na den slag? ·
te danken, doet schade aan zijn eigen ziel en richt;
bederf onder de broederen aan.
Q`, Gewisselijk, ook bij de stembus voegt ons schranderr
gi; beleid en een wakker uit de oogen zien. Dát hebben;
ODZC V3dC['CD ook gCd3.BD. MHBY toch wat de tCgCDSt2,DdC1'S-
het meest in onze vaderen duchtten, wat onze vaderen
lib _ droeg en hun invloed verdubbelde, het was, niet de bere­­ _
kCDlDg, määï CCD IDyStlCl{C, CCD VC1'bOI'gCD, CCD gCl'1ClID­··
zinnige kracht, die in geen notulen te boeken viel, maar
, die op hen neerdaalde van den God huns vertrouwens,
Door diezelfde mystieke kracht zijn ook wij gewassen,.
‘i schier boven onze kracht uitgegroeid, en tot een invloed-
rijke groep in den lande geworden. Bidt dan, dat die-
nzysizkke kïac/zt niet van u wijke. Want ging die voor
ons te loor, het zou onze gerechte straf zijn, zoo we:
j weêr in onbeduidendheid terugzonken. En daarom laat
ook bij de stembus die straks geopend wordt niet te~·
;/;· zeer het winstbejag, maar allereerst uw jaloerschheid
voor het recht des Heeren u leiden. Kome niet één-­
li min edel woord over uwe lippen. Houd uw hand terug
j van wat, kwam het uit, u een blos op het aangezicht;
A zou jagen. En laat zoo ten einde toe, ook bij de worsteling-
, die ge nu tegen gaat, uw hulpe in niets anders staan dan
{ in den naam van Hem, die den hemel en de aarde ge­·
j maakt, en op die aarde ook aan ons Nederland een plaatst
ç der eere heeft toebeschikt. j
V V Ik heb gezegd,
le
ä i

i
l
­ l
I