HomeVolharden bij het ideaalPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

. e gt ï


2I
lr ‘beantwoo_rding heeft gevonden. En zoo gij er uw beginsel
j niet op toepast, zal het, zonder u, toch tot beslissing worden
gebracht, maar dan in u vijandigen geest.
ll E Mijn tweede waarschuwing is, dat ge toch nimmer uw
ls zoo, kostelijke organisatie moogt laten verslappen. Ze staat
op haar hoogtepunt, en uw trouwe opkomst uit meer
dan lvijfdehalf honderd kiesvereenigingen is u getuige
`· van haar krachtigen bloei. Een zureldruif voor wie haar
W gélaakt en gehekeld hebben, maar ons door meer dan eene
Tj andere partij met leede_ oogen_ benijd. Die organisatie
heeft een publiek meêleven onder u gewekt, waarvan voor
, dertig jaren niemand gedroomd had. Ze heeft uw kleine
‘_ ;groep tot een intensieve macht gevormd, waarmeê vriend
n ·en tegenstander rekent. En ze heeft, [as! no! [msi, zulk
·een nobel korps van trouwe, ernstige, terdege geoefende j
- - mannen onder uw plaatselijke leiders doen opstaan, dat heel
­ uw actie, vrij gezegd, nu reeds schier heel het land door .
· vanzelf loopt. Van klem of druk van bovenaf op u A
W ·uitgeoefend bestaat dan ook schijn noch schaduw. Veel-
) eer krimpt de handeling van uw Centraal Comité al meer
k =tot het onmerkbare in. En nu reeds mag dankbaar ge-
profeteerd dat, al ontvielen u straks door den dood de
j ­oudste uwer raadslieden, dank zij uw voortreffelijke orga- l
l rnisatie, de antirevolutionaire partij ongeschokt en ongedeerd ·
haar rustige ontwikkeling zou kunnen voortzetten. Wat mij
tin 1873,, toen we voor het eerst in Comité optraden, als
F" ideaal voor oogen zweefde; Een Calvinistisch­politiek leven
~ in autonome plaatselijke actie tierend, het is thans feite-
lijk, en ik dank er God voor, bereikt. Het eenige wat
u nog ontbreekt, en dit mag ik u niet verzwijgen, is
een doeltreffende regeling om uw krijgskas steeds gevuld
te houden, want ook bij deze worsteling blijft geld één der
= zenuwen van den oorlog. Maar ik wanhoop er niet aan, A
ju A ­of ook dit kwaad zult ge door volharding te boven komen.
En goede organisatie zal u ook hierbij ten tooverstaf zijn. l
ll