HomeVolharden bij het ideaalPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

I, . »


zo
J , , _ _ . li
j . uiting. Maar of die uiting ruw, dan wel of ze deftig zij, overalï
E waar Gods souvereiniteit uit het staatsgezag verdrongen,. j
en voor zijn Woord het oor van den staatsman wordt toe- t
_ gestopt, dáár is het kwaad dat als een kanker voorteet,
i dáár de bacil, die zich in het organisme van het staatslevent
nestelt, dáár het valsche beginsel waartegen onze vereende
kracht zich principieel heeft over te stellen; Onze strijd
gaat niet tegen personen, maar tegen den God in het; Si.,]
staatsrecht verzakenden geest, die in aller Liberalen poli-- ’,
tiek zich belichaamt.
Slechts tegen drieërlei gevaar, Mannenbroeders, waar-~
i schuw ik u daarbij; Vooreerst dit: Ge kunt u blind
staren op de afgetrokken beginselen, en daardoor derwijs,
"E aan den strijd van het oogenblik vervreemden, dat ga A i
elken invloed inboet op de actueele politiek. Naakt i
' komen de wortelbeginselen alleen in de academische ge# nl
hoorzaal aan de orde, op de markt des levens verschijnen , *3
ze nooit anders dan gehuld in het kleed van hun toe--
passing. En daarbij nu hebt gij niet eenige andere partij de .
wet te stellen, maar komen de vraagstukken, die om
i oplossing vragen, onder Gods bestel, uit wereldinvloeden, E
van het leven zelf op; een stroom dien niemand vermag `
` te keeren. Uit zulk een wereldinvloed is eenmaal de l
worsteling der vrije poorters tegen den ridderstand in
è opgekomen, en uit even onweerstaanbaren wereldin­­ f
vloed dook ook `nu het vraagstuk op, hoe den wer-- L
kenden stand veilig te stellen tegen een oeconomische
overmacht, die hem onnatuurlijk drukt. Ge hebt daarom
goed gedaan, dat ge in ’97 de geestelijke vraag van het,.
vrije onderwijs voorop zijt blijven stellen, maar toch ook. K
even hartelijke belangstelling aan het sociale vraagstuk I,
hebt gewijd. Ga in die lijn voort, want of ge wilt of niet,, jh ·
dat vraagstuk gunt de volkeren toch geen rust eer het zijn,