HomeVolharden bij het ideaalPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

O
T9
beter dan een Sociaal-democraat en een Anti-revolutionair,
F maar ook geen twee stonden ooit scherper tegen elkander
j ‘ ·over, dan zij en wij. Voor God, voor Nederland en voor
f ij Oranje was steeds ónze leuze, terwijl zij in hun stelsel
zelf principieële atheïsten zijn, de liefde voor het vaderland
Q eer blusschen dan voeden, en nu reeds van verre den dag
j izegenen waarop hun sociale wereldrepubliek de Oranje- j
I dynastie verzwelgen zal. Dat hier en ginds een enkele, ·
die toch goed Christen meende te zijn, bij zulk een groep
zich kon aansluiten, is dan ook uit niets dan uit zelf-
gï misleiding te verklaren. Eerst wie, na ingelicht te zijn,
~er bij volhardde, zou niets minder plegen dan verraad
· aan zijn eigen hart. ~ ·
’ ‘ Evenwel, omdat de Sociaal­democratie de energie van
(het Revolutiebeginsel op de spitse drijft, maak Udaarom
eniet diets, dat het Liberalisme zich de handen in onschuld T
in kan wasschen. Toen het er op aankwam, aan de religie T
V het recht van meespreken in de staatkunde te betwisten,
, V, estond Pierson naast Troelstra. Ook der Liberalisten staat
Q", ris, als zoodanig, een atheïstische schepping. Voor deinter-
li) tnationale idealen der Sociaal­democratie vergast het gewone
j Liberalisme u op het cosmopolitisme onzer groote steden, en V
l ·voor de landsdefensie was het steeds schriel. En wat Oranje T
{ · aangaat, o, dan zouden velen hunner als het pas gaf, V
« V thans wel in een Oranjerok over straat willen kuieren
4 maar vergeet niet, dat in 1795, toen er nog van geen,
en "Sociaal-democratie sprake was, Oranje hier zk verdreven,
«en dat in ’48 een zeer geacht Liberalistisch orgaan zich
ivoor aperte bedreiging tegen Oranje niet heeft geschaamd.
V En daarom geen Te wapen! tegen de Sociaal-democratie,
n alsof door haar excessen het deftiger Liberalisme in eere
x hersteld was. Onze strijd gaat tegen het Revolutiebe-
» ;ginsel, én in zijn wortel én in al de stengels die uit dezen
jl wortel opschoten, Haast is de ruwe uitbreking van dat
;fataal beginsel nog minder gevaarlijk dan zijn fluweelzachte j