HomeVolharden bij het ideaalPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

l
. 1
18
"werking geen bedenking, mits maar die saamwerking ons
;zelven niet uit het ons voorgeteekend spo_or wringt. Ook
waar we met anderen optrekken, blijft het toch steeds onze Vi `
-··eerste roeping mzszelvezz te blijven. Eendracht kan macht E
‘ maken, mits ook wij ons ontplooien kunnen met volle ge-
Iälederen, en onverbleekt in onze banier de kleuren blijven U
.schitteren, die ons steeds hebben bezield. j
­­­_­;­­­ V J
jy
En nu van onze medestanders nog kortelings den blik
” ­ ggeworpen op hen die tegen ons overstaan. Hier hetzelfde Ti
verschijnsel, dat onder het Christelijk volksdeel viel waar
l "te nemen. Een uiteengaan van wat vroeger één was in '
l meerdere groepen, De eens zoo machtige liberale Cöterie, ’ `
die het land in had, allengs afgeschilferd, afgebrokkeld,
«en nu reeds gebersten in drie zelfstandige partijen,
elk nog weer met geteekende schakeeringen, nu reeds als _ _’,,
Liberalen, Vrijzinnigen en Sociaal­democraten tegenover
«-elkaar georganiseerd. Tot op zekere hoogte nu is vooral het . P,
-optreden der Sociaal­democratie ons in het gevlij gekomen. {iw
Eerst in haar wild-revolutionaire, later in haar philosophisch­ gj
mtopistische verschijning, heeft ze de heillooze conseqentiën
van het Revolutie­beginsel, door het oude Liberalisme even l
’ hardnekkig ontkend als handig verborgen, voor aller oogen `
< uitgestald, en daarmeê Groen’s diagnose van het krank­ ’
#tegeval volkomen bevestigd. Voorts heeft ze veel rustige ’i
'äburgers, die in goed vertrouwen mêt het Liberalisme ll
u escheep waren gegaan, berouw van hun onvoorzichtigheid
doen krijgen, en gemaakt dat ze zich weer op het Christe­ V
lijk erf aan land lieten zetten. Der ,,kleynen luyden" lot
"trekken zij en wij ons, elk op onze eigen manier, aan. i
En ook, even scherp als wij het deden, heeft de Sociaal- Y
democratie tegen de halfheden getoornd, en dwingt ze, wat v
ook wij steeds begeerd hebben, over en weer, tot prin­ ‘[li
­»cipieele politiek. Geen twee verstaan daarom elkander
n. _ ,-__ l